column
Design of aerospace optical imaging system with high-resolution and ultra-low distortion
LI Li, ZHANG Kaidi
2019, 40(3): 363-368. DOI: 10.5768/JAO201940.0301001
Abstract FullText HTML PDF
Design of optical imaging system for RGB three-channel diffraction telescope
LI Fei, WANG Keyi
2019, 40(3): 369-372. DOI: 10.5768/JAO201940.0301002
Abstract FullText HTML PDF
Research progress and development trend of fast steering mirror
WANG Zhen, CHENG Xuemin
2019, 40(3): 373-379. DOI: 10.5768/JAO201940.0301003
Abstract FullText HTML PDF
Nighttime environment perception of driverless vehicles based on improved YOLOv3 network
PEI Jiaxin, SUN Shaoyuan, WANG Yulan, LI Dawei, HUANG Rong
2019, 40(3): 380-386. DOI: 10.5768/JAO201940.0301004
Abstract FullText HTML PDF
Research and implementation of virtual assemble system based on CPS under environment of augmented reality
HAN Feng, ZHANG Heng, ZHU Lei, LIU Hu
2019, 40(3): 387-392. DOI: 10.5768/JAO201940.0301005
Abstract FullText HTML PDF
Design of four-channel visible-spectral camera
FENG Shan, ZENG Xiangzhong
2019, 40(3): 393-398. DOI: 10.5768/JAO201940.0301006
Abstract FullText HTML PDF
Error analysis and correction of circular grating angle measurement system
ZHANG Wenying, ZHU Haoran
2019, 40(3): 399-403. DOI: 10.5768/JAO201940.0301007
Abstract FullText HTML PDF
Research on preparation method of mold of diffractive optical element based on computer generated holography
WU Yaoxia, ZHANG Jin, SUN Guobin, JIANG Shilei, MI Qian, LI Shijie, YANG Pengfei, WANG Yujin
2019, 40(3): 404-410. DOI: 10.5768/JAO201940.0301008
Abstract FullText HTML PDF
Research on distribution of aperture position error in multi-beam coherent imaging and its impact on image quality
ZHANG Yu, LUO Xiujuan, LIU Hui, CHEN Minglai, CHENG Zhiyuan, LAN Fuyang
2019, 40(3): 411-415. DOI: 10.5768/JAO201940.0302001
Abstract FullText HTML PDF
Visible light imaging system through frosted glass
LI Chengyong, YING Chunxia, HU Jingjing
2019, 40(3): 416-421. DOI: 10.5768/JAO201940.0302002
Abstract FullText HTML PDF
Research on three-dimensional detection of microscopy using nonparallel light interference illumination
PAN Hui, QU Yufu
2019, 40(3): 422-428. DOI: 10.5768/JAO201940.0302003
Abstract FullText HTML PDF
Research on HgCdTe focal plane arrays for ultra-spectrumdetection in Vis/NIR
ZHANG Shan, SHEN Yiming, LIU Dan, ZHONG Yanhong, WEI Yanfeng, LIAO Qingjun, CHEN Honglei, LIN Chun, DING Ruijun, HE Li
2019, 40(3): 429-434. DOI: 10.5768/JAO201940.0202004
Abstract FullText HTML PDF
Optical detection algorithm for seafloor roughness and its experimental study
GAO Sunpei, XU Jian, ZOU Bo
2019, 40(3): 435-439. DOI: 10.5768/JAO201940.0302005
Abstract FullText HTML PDF
Image denoising algorithm based on information preservation network
CHEN Qingjiang, SHI Xiaohan, CHAI Yuzhou
2019, 40(3): 440-446. DOI: 10.5768/JAO201940.0302006
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive linear transmission estimation dehazing algorithm
YANG Yan, LI Yifei, YUE Hui
2019, 40(3): 447-453. DOI: 10.5768/JAO201940.0302007
Abstract FullText HTML PDF
Detection performance of underwater laser light screen based on Monte Carlo method
YANG Tong, WANG Fan, NI Jinping, ZENG Hui
2019, 40(3): 454-460. DOI: 10.5768/JAO201940.0302008
Abstract FullText HTML PDF
Novel algorithm for analysis of cellular fluorescence spectrum based on optimization iteration
DU Yue, MENG Xiaochen, ZHU Lianqing
2019, 40(3): 461-467. DOI: 10.5768/JAO201940.0303001
Abstract FullText HTML PDF
Shape-based infrared image leakage gas detection method
LIU Lumingen, ZHANG Yaozong, LUAN Lin, HONG Hanyu
2019, 40(3): 468-472. DOI: 10.5768/JAO201940.0303002
Abstract FullText HTML PDF
Method of thin film thickness measurement based on laser heterodyne interferometry
SHI Kai, SU Junhong, QI Yuan
2019, 40(3): 473-477. DOI: 10.5768/JAO201940.0303003
Abstract FullText HTML PDF
Research on near-UV to near-IR spectroradiometer and its calibration method
YUAN Linguang, FAN Jihong, ZHOU Xiaoguang, ZHAN Chunlian, LU Fei, LI Yan, ZHANG Boni, CHEN Juan, YOU Yue
2019, 40(3): 478-482. DOI: 10.5768/JAO201940.0303004
Abstract FullText HTML PDF
Measurement method of response time consistency for sky screens vertical target
TIAN Ya'nan, TIAN Hui, YUAN Yun
2019, 40(3): 483-488. DOI: 10.5768/JAO201940.0303005
Abstract FullText HTML PDF
Research on 200 mJ semiconductor end-pumped MOPA Laser
XIONG Bo, YU Cailiang, CHU Zhaohua, ZHAO Chong, KAO Xiaomei, WU Jiakai, CUI Ying, MAO Mingfeng, XIN Chao, WEI Xiaoyu
2019, 40(3): 489-492. DOI: 10.5768/JAO201940.0307001
Abstract FullText HTML PDF
Research on path optimization method of laser scanning projection based on improved Fleury algorithm
HOU Maosheng, SUN Mingli, YANG Fan, LI Lijuan, ZHU Yundong, FAN Chengbo
2019, 40(3): 493-499. DOI: 10.5768/JAO201940.0307002
Abstract FullText HTML PDF
Tunable multi-wavelength holmium-doped fiber laser operating at 2.1μm
YU Xiuming, DING Yunfei, MA Wanzhuo, ZHAO Desheng, LIU Runmin, WANG Tianshu
2019, 40(3): 500-504. DOI: 10.5768/JAO201940.0307003
Abstract FullText HTML PDF
Two-step stage optimized CMA algorithm in super-high coherent optical telecommunications
ZHONG Kun, YANG Huaidong
2019, 40(3): 505-510. DOI: 10.5768/JAO201940.0308001
Abstract FullText HTML PDF
Side-grinding U-shaped gold sputter plastic fiber SPR sensor
HOU Jianqiao, JING Ning, WANG Zhibin, LI Kewu
2019, 40(3): 511-516. DOI: 10.5768/JAO201940.0308002
Abstract FullText HTML PDF
Research on extraction of true random numbers based on turbulence-induced optical scintillation
KANG Liming, YAO Haifeng, CHEN Chunyi, LIU Zhonghui, XIANG Lei
2019, 40(3): 517-524. DOI: 10.5768/JAO201940.0308003
Abstract FullText HTML PDF