Latest Accepted

Design and development of polarization-low level integrated EMCCD camera
NA Qiyue, JING Kaiwen, XU Jiandong, SHEN Ji, CHANG weijing
Abstract FullText HTML PDF
Calculation Method of System Response Matrix Based on Point Cloud Distribution
JIN Haijing, LI Hua, SONG Jianbo, YAN Xuewen, HE Liang, LI Deyuan, LU Ying, PANG Guobao
Abstract FullText HTML PDF
Research on yarn paper tube classification method with multi-linked fusion optimized template matching
Bi Junbo, Li Guoping, Li Meng, Liu Haining
Abstract FullText HTML PDF
Design of a large field of view and high resolution compound eye optical system
XI Xiaotian, HAN Jun, ZHANG Yan
Abstract FullText HTML PDF
WhatsApp compressed video source camera identification based on photo response non uniformity
CHEN Yihui, TIAN Nili, PAN Qing, SU Kaiqing
Abstract FullText HTML PDF
Remote sensing images change detection based on MCRASN
XIE Guobo, LIAO Wenkang, LIN Zhiyi, ZHANG Jiayuan
Abstract FullText HTML PDF
Large area array continuous zoom area scan Infrared optical system design
WANG Meiqin, PAN Haijun
Abstract FullText HTML PDF
Dual-head enhancement and non-uniform fusion for underwater image enhancement algorithm
YANG Xiao, SUN Bangyong
Abstract FullText HTML PDF
Terahertz orbital angular momentum generation based on ultra-wideband reflective metasurface
HAN Xiaobing, CHEN Jiangxia, WANG Yan, ZHOU Yuanguo
Abstract FullText HTML PDF
Few shot object detection method based on background suppression and classification correction
CAI Wei, WANG Xin, JIANG Xinhao, YANG Zhiyong, CHEN Dong
Abstract FullText HTML PDF
Research on the method for Solving the displacement information of Grating Interference Sensor
ZU Kaixuan, ZHAO Rui, SHI Yunbo, ZHANG Xu, CHEN Yunan, SHEN Fuming, LIU Hao
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Temperature-Induced Half-Wave Voltage Characteristics of Y-waveguide Modula-tor on Resonant Fiber Optic Gyroscope
Su Zhengcheng, Li Jun, Wu Fan, Lan Shiqi, Yan Bo
Abstract FullText HTML PDF
Aircraft type identification method based on FBG sensing array of smart runway
LI Sheng, LIU An, GUO Jinding
Abstract FullText HTML PDF
Infrared image UAV target detection algorithm based on IDOU-YOLO
CHEN Haiyong, LIU Dengbin, YAN Xingwei
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic parameter measurement and efficient drive matching method for PEM
LIU Kun, LI Kewu, WANG Shuang, WANG Zhibin, ZHANG YIKun
Abstract FullText HTML PDF
Calibration method of topography error of white light interferometry on curved surface sample
LI Heran, YUAN Qun, FAN Xiaoxin, ZHANG Jiale, MA Jianqiu, QIAO Wenyou, GAO Zhishan, GUO Zhenyan, LEI Lihua, FU Yunxia
Abstract FullText HTML PDF
Design and Research on Pavement Crack Segmentation Based on Convolution Neural Network
LIU Yanning, ZHANG Guobao
Abstract FullText HTML PDF
Design of a 2K resolution endoscopic optical system
HE Xuzhou, LIN Feng, XIE Zhongxin, CHEN Wei, WANG Kangsheng, LIN Liyu, LIN Junjie
Abstract FullText HTML
Two-dimensional coordinate image measurement system based on angle intersection
CHENG Yao, XU Wenbin, LIU Yunyang
Abstract FullText HTML PDF
A review of digital holographic microscopy phase aberration correction technology
HE Weilin, YANG Zhongming, ZHANG Xingyu, LIU Zhaojun
Abstract FullText HTML PDF
Virtual time reversal method for channel equalization in non-orthogonal multiple access optical communication systems
GU Shuangling, ZHANG Feng, PENG Xia, ZHAO li
Abstract FullText HTML PDF
Infrared Target Detection Algorithm Based on Improved Faster R-CNN
Wang Xichen, Peng Fulun, Li Yexun, Zhang Junju
Abstract FullText HTML
Optimization Research Based on LED Reflective Cup System
WU Mingyang, ZHANG Qiaofen, WANG Guitang, WU Liming, DENG Yaohua
Abstract FullText HTML PDF
Detection of hidden defects of multi-strand carbon fiber composite core conductor based on optical fiber sensing technology
Jia Boyan, Xia Yanwei, Liu Hongliang, Xu Yabing, Yi Xiaoyu
Abstract FullText HTML
Research progress of OWC/RF hybrid communication system
KE Chenghu, CHEN Minghui, LIANG Jingyuan, ZHAO Li, WANG Huiqin, WANG Yi, KE Xizheng
Abstract FullText HTML
Terawatt femtosecond pulsed laser peak power measurement device and measurement uncertainty analysis
ZHU Guang Yi, JIN Shang Zhong, WU Lie, XUE Yuan Yuan, MO Yun Long, YOU Yue, ZHANG Yun Long, YU Bing, Yang Hongru, DONG Zai Tian, LU Fei
Abstract FullText HTML PDF
High-precision occlusion-resistant quad-vision camera 3D reconstruction system
CHEN Peng, LIU Huiting, ZHANG Lei, WANG Keyi, Cai Bolin
Abstract FullText HTML PDF
Two-dimensional multiphysics field simulation of laser damage based on COMSOL
TANG Xinzhuo, ZHANG Haochun, ZHOU ziyang, LUO Xi
Abstract FullText HTML PDF
Abstract FullText HTML PDF
Simulation analysis of plasma grating based on PDMS film
CHEN Zhuangzhuang, WANG Zhibin, LI Kewu, WU Xiaonan
Abstract FullText HTML PDF
Research on Theoretical Model of High Sensitivity Fiber Bragg Grating Accelerometer
LIU Qin-peng, HE Xue, JIA Zhen-an, FU Hai-wei, GAO Hong, YU Da-kuan
Abstract FullText HTML PDF
Mixed residual learning and guided filtering image dehazing algorithm
Chen Qingjiang, Zhang Xue
Abstract FullText HTML PDF