column
2024, 45(2): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of OWC/RF hybrid communication system
KE Chenghu, CHEN Minghui, LIANG Jingyuan, ZHAO Li, WANG Huiqin, WANG Yi, KE Xizheng
2024, 45(2): 237-248. DOI: 10.5768/JAO202445.0209001
Abstract FullText HTML PDF
Review of phase aberration correction technology of digital holographic microscopy
HE Weilin, YANG Zhongming, ZHANG Xingyu, LIU Zhaojun
2024, 45(2): 249-261. DOI: 10.5768/JAO202445.0209002
Abstract FullText HTML PDF
Effect of light environment on visual perception of dynamic video viewing with VDT
ZHANG Tao
2024, 45(2): 262-275. DOI: 10.5768/JAO202445.0209003
Abstract FullText HTML PDF
Design of endoscopic optical system with 2k resolution
HE Xuzhou, LIN Feng, XIE Zhongxin, CHEN Wei, WANG Kangsheng, LIN Liyu, LIN Junjie
2024, 45(2): 276-281. DOI: 10.5768/JAO202445.0201001
Abstract FullText HTML PDF
Terahertz orbital angular momentum generation based on ultra-wideband reflective metasurface
HAN Xiaobing, CHEN Jiangxia, WANG Yan, ZHOU Yuanguo
2024, 45(2): 282-291. DOI: 10.5768/JAO202445.0201002
Abstract FullText HTML PDF
Design of continuous zoom area array scanning infrared optical system with large area array
WANG Meiqin, PAN Haijun
2024, 45(2): 292-299. DOI: 10.5768/JAO202445.0201003
Abstract FullText HTML PDF
Effect of non-contact preheating on fog spots of molded infrared lenses
DOU Mengmeng, ADAYI·Xieeryazidan
2024, 45(2): 300-306. DOI: 10.5768/JAO202445.0201004
Abstract FullText HTML PDF
High-precision occlusion-resistant quad-vision camera 3D reconstruction system
CHEN Peng, LIU Huiting, ZHANG Lei, WANG Keyi, CAI Bolin
2024, 45(2): 307-313. DOI: 10.5768/JAO202445.0201005
Abstract FullText HTML PDF
Design of large field of view and high-resolution compound eye optical system
XI Xiaotian, HAN Jun, ZHANG Yan
2024, 45(2): 314-320. DOI: 10.5768/JAO202445.0201006
Abstract FullText HTML PDF
Design and development of polarization-low level light integrated EMCCD camera
NA Qiyue, JIANG Kaiwen, XU Jiandong, SHEN Ji, CHANG Weijing
2024, 45(2): 321-328. DOI: 10.5768/JAO202445.0201007
Abstract FullText HTML PDF
Optimization research based on LED reflective cup system
WU Mingyang, ZHANG Qiaofen, WANG Guitang, WU Liming, DENG Yaohua
2024, 45(2): 329-336. DOI: 10.5768/JAO202445.0201008
Abstract FullText HTML PDF
WhatsApp compressed video source camera identification based on photo response nonuniformity
CHEN Yihui, TIAN Nili, PAN Qing, SU Kaiqing
2024, 45(2): 337-345. DOI: 10.5768/JAO202445.0201009
Abstract FullText HTML PDF
Infrared target detection algorithm based on improved Faster R-CNN
WANG Xichen, PENG Fulun, LI Yexun, ZHANG Junju
2024, 45(2): 346-353. DOI: 10.5768/JAO202445.0202001
Abstract FullText HTML PDF
Dual-head enhancement and non-uniform correction for underwater image enhancement algorithm
YANG Xiao, SUN Bangyong
2024, 45(2): 354-364. DOI: 10.5768/JAO202445.0202002
Abstract FullText HTML PDF
Yarn paper tube classification method with multi-linked fusion optimized template matching
BI Junbo, LI Guoping, LI Meng, LIU Haining
2024, 45(2): 365-372. DOI: 10.5768/JAO202445.0202003
Abstract FullText HTML PDF
Design and research on pavement crack segmentation based on convolutional neural network
LIU Yanning, ZHANG Guobao
2024, 45(2): 373-384. DOI: 10.5768/JAO202445.0202004
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of compressed ultrafast imaging system based on streak tube
LIU Junkai, DENG Xuan, YANG Kaizhi, LUO Qiuyan, NIU Lihong, ZHANG Jingjin, LIU Jinyuan, CAI Houzhi, XIANG Lijuan
2024, 45(2): 385-390. DOI: 10.5768/JAO202445.0202005
Abstract FullText HTML PDF
Calculation method of system response matrix of optical emission tomography based on point cloud distribution
JIN Haijing, LI Hua, SONG Jianbo, YAN Xuewen, HE Liang, LI Deyuan, LU Ying, PANG Guobao
2024, 45(2): 391-397. DOI: 10.5768/JAO202445.0202006
Abstract FullText HTML PDF
Peak power measurement device of terawatt femtosecond pulsed laser and measurement uncertainty analysis
ZHU Guangyi, JIN Shangzhong, WU Lei, XUE Yuanyuan, MO Yunlong, YOU Yue, ZHANG Yunlong, YU Bing, YANG Hongru, DONG Zaitian, LU Fei
2024, 45(2): 398-404. DOI: 10.5768/JAO202445.0203001
Abstract FullText HTML PDF
Few shot target detection method based on background suppression and classification correction
CAI Wei, WANG Xin, JIANG Xinhao, YANG Zhiyong, CHEN Dong
2024, 45(2): 405-414. DOI: 10.5768/JAO202445.0203002
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic parameter measurement and efficient drive matching method for PEM
LIU Kun, LI Kewu, WANG Shuang, WANG Zhibin, ZHANG Yikun
2024, 45(2): 415-421. DOI: 10.5768/JAO202445.0203003
Abstract FullText HTML PDF
Calibration method of topography error of white light interferometry on curved surface sample measurement
LI Heran, YUAN Qun, FAN Xiaoxin, ZHANG Jiale, MA Jianqiu, QIAO Wenyou, GAO Zhishan, GUO Zhenyan, LEI Lihua, FU Yunxia
2024, 45(2): 422-429. DOI: 10.5768/JAO202445.0203004
Abstract FullText HTML PDF
Remote sensing images change detection based on MCRASN
XIE Guobo, LIAO Wenkang, LIN Zhiyi, ZHANG Jiayuan
2024, 45(2): 430-437. DOI: 10.5768/JAO202445.0203005
Abstract FullText HTML PDF
Two-dimensional coordinate image measurement system based on angle intersection
CHENG Yao, XU Wenbin, LIU Yunyang
2024, 45(2): 438-445. DOI: 10.5768/JAO202445.0203006
Abstract FullText HTML PDF
Research on information solution method of grating interference displacement sensor
ZU Kaixuan, ZHAO Rui, SHI Yunbo, ZHANG Xu, CHEN Yunan, SHEN Fuming, LIU Hao
2024, 45(2): 446-452. DOI: 10.5768/JAO202445.0208001
Abstract FullText HTML PDF
Aircraft type identification method based on FBG sensing array of smart runway
LI Sheng, LIU An, GUO Jinding
2024, 45(2): 453-460. DOI: 10.5768/JAO202445.0208002
Abstract FullText HTML PDF
Effect of temperature-induced half-wave voltage characteristics of Y-waveguide modulator on resonant fiber optic gyroscope
SU Zhengcheng, LI Jun, WU Fan, LAN Shiqi, YAN Bo
2024, 45(2): 461-466. DOI: 10.5768/JAO202445.0208003
Abstract FullText HTML PDF
Detection of hidden defects of multi-strand carbon fiber composite core conductor based on optical fiber sensing technology
JIA Boyan, XIA Yanwei, LIU Hongliang, XU Yabing, YI Xiaoyu
2024, 45(2): 467-474. DOI: 10.5768/JAO202445.0208004
Abstract FullText HTML PDF
Virtual time reversal method for channel equalization in non-orthogonal multiple access optical communication systems
GU Shuangling, ZHANG Feng, PENG Xia, ZHAO Li
2024, 45(2): 475-484. DOI: 10.5768/JAO202445.0208005
Abstract FullText HTML PDF