column
Terahertz ptychography system using Gaussian beam as probe
YANG Shutao, YU Miao, ZHANG Mengting, YANG Zhen’gang, LIU Jinsong, WANG Kejia
2021, 42(4): 571-576. DOI: 10.5768/JAO202142.0401001
Abstract FullText HTML PDF
Measurement system of large-scale high reflective component based on binocular vision
MA Dazhi, YU Binchao, ZHANG Yanze, LIU Wei, YUE Yi, YANG Jizhi, CHEN Qintao
2021, 42(4): 577-585. DOI: 10.5768/JAO202142.0401002
Abstract FullText HTML PDF
Mechanical deformation and power change of external cavity semiconductor laser under temperature change
LI Chong, HU Chong, YAO Yong
2021, 42(4): 586-591. DOI: 10.5768/JAO202142.0401003
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic modulation transfer function measuring device for photoelectric imaging system
JIANG Changlu, YUAN Liang, WANG Jian’gang, LI Hui, WANG Shengyun, KANG Dengkui, YANG Pengli, WANG Lei
2021, 42(4): 592-596. DOI: 10.5768/JAO202142.0401004
Abstract FullText HTML PDF
Servo stabilization control algorithm in high-precision photoelectric tracking system
MA Jingshuai, YU Xun, LIU Xiaoyu, HAN Feng, DING Lianghua
2021, 42(4): 597-607. DOI: 10.5768/JAO202142.0401005
Abstract FullText HTML PDF
Design of catadioptric panoramic optical imaging system with ultra-large field of view
CAO Yiqing
2021, 42(4): 608-613. DOI: 10.5768/JAO202142.0401006
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of effect of light source angle on image edge of metal surfaces
GAN Yong, YU Jianghao, XUE Fei, ZENG Boqiao
2021, 42(4): 614-621. DOI: 10.5768/JAO202142.0401007
Abstract FullText HTML PDF
Generation of large-size terahertz flat-topped beam
ZOU Kaigang, LIU Wei, XIAO Long, XIANG Feidi, SHEN Sishi, YANG Zhen’gang, LIU Jinsong, WANG Kejia
2021, 42(4): 622-629. DOI: 10.5768/JAO202142.0401008
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of DMD diffraction effect and its generated stray light
YUAN Xiyao, HU Yuan, HUANG Yunhan, XU Yichen, QIN Mingze, LI Wenxuan
2021, 42(4): 630-635. DOI: 10.5768/JAO202142.0401009
Abstract FullText HTML PDF
Fast image stitching algorithm based on improved FAST-SURF
CHEN Wei, LIU Yu, WANG Yawei, SUN Jing, JI Ting, ZHAO Qinglin
2021, 42(4): 636-642. DOI: 10.5768/JAO202142.0402001
Abstract FullText HTML PDF
Dim-small targets detection of infrared images in complex backgrounds
CAI Wei, XU Peiwei, YANG Zhiyong, JIANG Xinhao, JIANG Bo
2021, 42(4): 643-650. DOI: 10.5768/JAO202142.0402002
Abstract FullText HTML PDF
Research on Fourier ptychography technology based on convex optimization
HU Yuehui, FANG Guoqing, FANG Yong, YAO Zixian, YUE Mingqiang, ZHANG Tao
2021, 42(4): 651-655. DOI: 10.5768/JAO202142.0402003
Abstract FullText HTML PDF
Remote object image enhancement of fusion Retinex anddiscrete wavelet singular value decomposition
XU Xinggui, YANG Runhua, RAN Bing, FAN Xiangsuo
2021, 42(4): 656-663, 754. DOI: 10.5768/JAO202142.0402004
Abstract FullText HTML PDF
Research on three-dimensional face measurement and segmentation system
YU Zongpu, YANG Yixin, WANG Yanzheng, LIU Xueyan, ZHOU Ping, ZHOU Guangquan
2021, 42(4): 664-670. DOI: 10.5768/JAO202142.0402005
Abstract FullText HTML PDF
Multi-threshold segmentation method of infrared images based on improved fusion of GSO and 2D OTSU
LIU Peijin, WANG Xi, HE Ning
2021, 42(4): 671-677. DOI: 10.5768/JAO202142.0402006
Abstract FullText HTML PDF
Fast discontinuous phase unwrapping based on orientation diagram transformation
LIAO Yucheng, WU Shiqian, DENG Gaoxu, CHEN Bin
2021, 42(4): 678-684. DOI: 10.5768/JAO202142.0402007
Abstract FullText HTML PDF
Image deblurring of dynamic scene based on attention residual CODEC network
YANG Feifan, LI Xiaoguang, ZHUO Li
2021, 42(4): 685-690. DOI: 10.5768/JAO202142.0402008
Abstract FullText HTML PDF
Perceptually enhanced super-resolution reconstruction model based on deep back projection
YANG Shuguang
2021, 42(4): 691-697, 716. DOI: 10.5768/JAO202142.0402009
Abstract FullText HTML PDF
Axial spacing measurement of optical elements based on polarization diffraction dispersion confocal method
NING Yuewen, HU Yao, TAO Xin, HAO Qun
2021, 42(4): 698-702. DOI: 10.5768/JAO202142.0403001
Abstract FullText HTML PDF
Synchronous phase-shifting microscopic interference focal detection method based on wave aberration criteria
HU Qiaowei, GAO Zhishan, YUAN Qun, HUANG Xu, SUN Yifeng, WANG Lingjie, ZHANG Jianping
2021, 42(4): 703-708. DOI: 10.5768/JAO202142.0403002
Abstract FullText HTML PDF
Relative spectral responsivity calibration technology of InGaAs photodetector based on super-continuum light source
LIN Yongjie, XU Nan, HE Yingwei, LIU Wende, GAN Haiyong, GONG Huaping
2021, 42(4): 709-716. DOI: 10.5768/JAO202142.0403003
Abstract FullText HTML PDF
Distortion measurement and correction method on compound-eye optical imaging system
LI Qian, NIE Liang
2021, 42(4): 717-722. DOI: 10.5768/JAO202142.0403004
Abstract FullText HTML PDF
Image-based method for measuring balance towing position of aerial refueling hose
ZHANG Jianhua, CHEN Bei, MA Xiaodong
2021, 42(4): 723-727. DOI: 10.5768/JAO202142.0403005
Abstract FullText HTML PDF
On-line state observation and fault diagnosis of high-power LED array dynamic light source based on dynamic kernel principal component analysis
WANG Chen, RAO Huanle, LI Jibin, QIAN Yifan, HONG Zheyang
2021, 42(4): 728-734. DOI: 10.5768/JAO202142.0403006
Abstract FullText HTML PDF
Research on preparation technology of optical fiber image inverters with large aperture
ZHANG Lei, XU Huichao, WANG Yun, FU Yang, ZHAO Yue, TANG Xiaofeng, SHI Yu, SUN Yong, ZHANG Xian, JIA Jinsheng
2021, 42(4): 735-742. DOI: 10.5768/JAO202142.0405001
Abstract FullText HTML PDF
Flat super-continuum spectrum light source based on noise-like pulse pumping
XIONG Hao, WANG Tianshu, JI Haiying, YUAN Quan, MA Wanzhuo, LIN Peng, SUN Mengru
2021, 42(4): 743-748. DOI: 10.5768/JAO202142.0405002
Abstract FullText HTML PDF
Research on optical fiber phased array method of retina-like array structure
LIU Weijian, CAO Jie, HAO Qun, ZHANG Jiali, YANG Jiuzhang, TANG Mingyuan, CHENG Yang
2021, 42(4): 749-754. DOI: 10.5768/JAO202142.0408001
Abstract FullText HTML PDF
Convertible all polarization-maintaining fiber laser in low threshold mode-locked state
YUAN Quan, WANG Tianshu, MA Wanzhuo, LIN Peng, JI Haiying, XIONG Hao
2021, 42(4): 755-760. DOI: 10.5768/JAO202142.0408002
Abstract FullText HTML PDF