column
Analysis and study on influence factors of target geo-locating accuracy for electro-optical reconnaissance system
Ma Zhongxiao, Gong Quancheng, Chen Ying, Wang Huilin
2018, 39(1): 1-6. DOI: 10.5768/JAO201839.0101001
Abstract FullText HTML PDF
Design of belt-type Fresnel lens with image surface of uniform illuminance
Luo Chunhua, Zhang He, Li Yanhong
2018, 39(1): 7-11. DOI: 10.5768/JAO201839.0101002
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on terahertz communication technology
Yang Hongru, Li Hongguang
2018, 39(1): 12-21. DOI: 10.5768/JAO201839.0101003
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of zoom structured light imaging system
Wang Xiaofeng, Shi Yan, Zhuang Yi, Wang Shiyu
2018, 39(1): 22-27. DOI: 10.5768/JAO201839.0101004
Abstract FullText HTML PDF
Jamming effectiveness analysis of quad-element detector based on Monte Carlo method
Qin Chuan, Tao Zhong, Zhang Xiang, Xu Donghua, Mei Fulin, Shu Ying'en
2018, 39(1): 28-34, 82. DOI: 10.5768/JAO201839.0101005
Abstract FullText HTML PDF
Research of wide-area retinal imaging technique
Wang Yeshun, Shen Jianxin
2018, 39(1): 35-39. DOI: 10.5768/JAO201839.0101006
Abstract FullText HTML PDF
Solving method of object data based on imaging matrix
Ren Zhibin, Hu Jiasheng, Tang Honglang, Jin Xin
2018, 39(1): 40-44. DOI: 10.5768/JAO201839.0101007
Abstract FullText HTML PDF
Repair and error compensation method for depth image based on optimization estimation
Li Liangfu, Zou Bin, Zhou Guoliang, Wang Chao, He Junfeng
2018, 39(1): 45-50. DOI: 10.5768/JAO201839.0101008
Abstract FullText HTML PDF
No-reference image quality assessment method based on visual attention mechanism and sharpness metric approach
Wang Fan, Ni Jinping, Dong Tao, Guo Rongli
2018, 39(1): 51-56. DOI: 10.5768/JAO201839.0101009
Abstract FullText HTML PDF
Color image enhancement based on LLL tricolor image denoising and fusion
Wu Haibing, Zhang Liang, Gu Guohua, Tao Haijun, Ning Quanli
2018, 39(1): 57-63. DOI: 10.5768/JAO201839.0102003
Abstract FullText HTML PDF
Design of cloud and mist removal system from remote sensing images based on dual-tree complex wavelet transform
Wu Feng, Zhu Xifang, Xiang Ruxi, Sun Yuanyuan, Ma Zhen
2018, 39(1): 64-70. DOI: 10.5768/JAO201839.0102004
Abstract FullText HTML PDF
Fast triangle star pattern recognition algorithm
Zhang Lei, Zhou Yu, Lin Rongfeng, Zhang Zengan, Qian Fangliang
2018, 39(1): 71-75. DOI: 10.5768/JAO201839.0102005
Abstract FullText HTML PDF
Methods for sharing target information with different EO platforms and error analysis
Zhao Qinglin, Yu Yunqi, Guo Xinsheng, Yan Ning, Li Hui, Shi Leilei, Li Qiong
2018, 39(1): 76-82. DOI: 10.5768/JAO201839.0102006
Abstract FullText HTML PDF
Optical properties measurement of underwater environment
Cai Peng, Zhu Hairong, Ren Yongjian, Zhu Hai, Wang Guanghui, Jiang lu
2018, 39(1): 83-87. DOI: 10.5768/JAO201839.0103001
Abstract FullText HTML PDF
Method for measuring wavefront aberration of progressive muilti-focus lens based on beam expanding system
Wang Chengli, Yu Jing, Hua Fangfang, Li Dongsheng
2018, 39(1): 88-92. DOI: 10.5768/JAO201839.0103002
Abstract FullText HTML PDF
Design and application of Michelson interferometer
Pan Yun, Pan Weiqing
2018, 39(1): 93-99. DOI: 10.5768/JAO201839.0103003
Abstract FullText HTML PDF
Vision correction algorithm applied in high precision mounter
Xi Wei, Chen Guangfeng, Guan Guanyang
2018, 39(1): 100-106. DOI: 10.5768/JAO201839.0103004
Abstract FullText HTML PDF
Solution of duality in target pose measurement based on angle constraint
Chen Zhikun, Hu Lianjun, Wang Yi, Wang Fubin
2018, 39(1): 107-111. DOI: 10.5768/JAO201839.0103005
Abstract FullText HTML PDF
Design and research of glass fiber making system based on MCP
Li Jie, Qiu Yafeng, Qian Yunsheng, Qian Xin
2018, 39(1): 112-116. DOI: 10.5768/JAO201839.0105001
Abstract FullText HTML PDF
Design of optical system of spherical array led solar simulator
Wang Jiqiang, Su Shi, Zhang Jian, Xu Da, Zhang Guoyu
2018, 39(1): 117-123. DOI: 10.5768/JAO201839.0105002
Abstract FullText HTML PDF
Error analysis for large-scale planar laser scanning and compensation system
Hao Chunyan, Gao Tianyuan, Lao Dabao, Zhou Weihu, Zhu Qifan
2018, 39(1): 124-129. DOI: 10.5768/JAO201839.0107002
Abstract FullText HTML PDF
Design and implementation of efficient temperature control algorithm for Fabry-Perot etalon of spaceborne lidar
Lyu Zuokun, Qi Jun, Li Yan, Gong Dawei, Jiang Shihai
2018, 39(1): 130-134. DOI: 10.5768/JAO201839.0107003
Abstract FullText HTML PDF
High precision multi-pulse laser ranging echo detection technology
Gao Wei, Ma Shiwei, Duan Yuanyuan
2018, 39(1): 135-139. DOI: 10.5768/JAO201839.0107001
Abstract FullText HTML PDF
Design of phosphor-converted white light illumination system simulated by semiconductor laser
Zhao Shuang, Wu Xiaojie, Zou Yonggang, Xu Yingtian, Jin Liang, Zhang He
2018, 39(1): 140-145. DOI: 10.5768/JAO201839.0107004
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of supercontinuum spectra characteristics of PMMA materials in linear polarization and circularly polarized light
Lyu Qinghua, Wang Yutao, Hu Yongtao, Zhai Zhongsheng, Chen Lie, Yang Qibiao, Liu Dun, Shu Jian
2018, 39(1): 146-150. DOI: 10.5768/JAO201839.0107005
Abstract FullText HTML PDF
Integration guidelines and application of FBG sensing system with multiple functions
Wu Yonghong, Wang Zhong, Zhang Haiming, Li Xiangjun, Li Chuan, Zhao Weidong
2018, 39(1): 151-156. DOI: 10.5768/JAO201839.0108001
Abstract FullText HTML PDF
Wavelength division demultiplexing characteristics of photonic crystal square resonator
Wu Liheng, Wang Minghong, Meng Xianzhu
2018, 39(1): 157-164. DOI: 10.5768/JAO201839.0108002
Abstract FullText HTML PDF