Online First

Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Laser spot restoration method based on sparse representation
HUANG Mingzhu, FU Rongguo, YU Xiang, LYU Xing, MA Lingyun, ZHANG Huanan, WANG Peng
Abstract FullText HTML PDF
Test method for halo disappearance time of low-level-light image intensifier
WU Mengxue, QIAN Yunsheng, WANG Luzi, YANG Shuning, ZHANG Qin
Abstract FullText HTML PDF
Design of multi-configuration scanning system for stress birefringence distribution measurement
QI Linkai, LI Kewu, LI Kunyu, WANG Zhibin, LI Jinhua
Abstract FullText HTML PDF
Effect of type I multiplier layer on performance of InSb-APD infrared detector with heterogeneous SAM structure
FANG Xiaokun, YE Wei, QUAN Beibei, ZHU Chaoyang, XIAO Sheng
DOI: 10.5768/JAO202445.0304002
Abstract FullText HTML PDF
Precision measurement method of full-cycle torsion angle based on Moiré fringe
XU Linghong, ZHANG Qiukun, LIN Jiewen, LI Jinlin, LI Xinting, ZHONG Shuncong
Abstract FullText HTML PDF
Application of optical angle gauge in lens center deviation measuring instrument calibration
HAN Ying, LI Xinwei, FAN Yongchun, YI Lei, LIU Li
DOI: 10.5768/JAO202445.0303001
Abstract FullText HTML PDF
Low-light pedestrian detection and tracking algorithm based on autoencoder structure and improved Bytetrack
Ren Zelin, Pang Lan, Wang Chao, Li Jiaheng, Zhou Fangyan
DOI: 10.5768/JAO202445.0302002
Abstract FullText HTML PDF
Controllable switching between electromagnetically induced absorption and transparency
BAI Xixi, WANG Chenjie, TI Haowei, LIU Haogong, YAN Xiang'an
Abstract FullText HTML PDF
Influence of laser energy density on thermal stress at photosensitive layer of CMOS detector
DAI Jinqi, YU Hailong, WANG Junguang, GAO Xun
Abstract FullText HTML PDF
A large aperture laser beam scanning system based on liquid crystal polarization grating
LIU Yutong, CAO Zongxin, Li Zifan, GONG Junhao, MAO Hongmin, ZHANG Dawei, ZHAO Yuanan, HONG Ruijin, FAN Lina, CAO Zhaoliang
Abstract FullText HTML PDF
Ultrafast heat transfer dynamics induced by femtosecond laser pulse in fused silica
YU Fangrui, DU Guangqing, WAQAS Ahmad, LU Yu, YANG Qing, CHEN Feng
DOI: 10.5768/JAO202445.0310006
Abstract FullText HTML PDF
Power measurement technology of high power laser based on calorimetric method
FU Yongjie, YU Dongyu
Abstract FullText HTML PDF
Research on the concept of high power laser anti-UAV swarm for rotorcraft flight platform
ZHOU Shui-liang, JIN Xin, LI Yuanqing, ZENG Yuansong
Abstract FullText HTML PDF
Image quality evaluation method and system for head-mounted three-dimensional display
WANG Xueqi, HE Zehao, ZHU Qiaofen, CAO Liangcai
Abstract FullText HTML PDF
Research on test and evaluation technology of airborne laser weapon
DU Zibing, LI Xiaoming
Abstract FullText HTML PDF
Circular polarization multiplexing holography based on dielectric metasurface
WAN Xizhi, SUN Xueping, WANG Wang, LIU Weiguo
Abstract FullText HTML PDF
Research on reliability allocation of complex electro-optical systems by introducing importance correction factors
NING Fei, ZHENG Fengzhu, WANG Huilin, BIAN Yun, WANG Le, WANG Guan
Abstract FullText HTML PDF
Potential application of HgCdTe detector with composition gradient in laser measurement
XU Guoqing, WANG Reng, CHEN Xintian, QIAO Hui, YANG Xiaoyang, CHU Kaihui, WANG Dahui, YANG Pengling, LI Xiangyang
Abstract FullText HTML PDF
Design of surface relief lenticular elements for augmented Reality Display Devices
XIE Huiyang, MU Da, ZHANG Yue, LI Tangyue, XIA Pengyu
Abstract FullText HTML PDF
Development Analysis of US Directional Energy Mobile Short Range Air Defense Program
YI Hengyu, SUO Xingwen, Yi Xinyi, QI Yu
Abstract FullText HTML PDF
Measurement method of beam quality factor β for high energy laser
YIN Wanhong, DONG Zaitian, ZHANG Yunlong, WANG Wentao, LIU Lei, CHEN Haoyuan, DUAN Yuanyuan, WU Lei, LI Gaoping, YU Dongyu, WU Pei, YU Bing, SUN Pengcheng
Abstract FullText HTML PDF
Efficient Iterative Algorithm for Improving Frequency Sweep Linearity of External Cavity Lasers
GUO Jiaqi, Li Kun, Cao Jie, Li Jingjing, Liang Yafeng
Abstract FullText HTML PDF
Design of remote sensing optical system with low-cost miniaturization
GUO Xinyu, ZHOU Shun, MEI Chao, YAN Aqi, MA Yingjun, QI Zimiao, WU Yinzi
Abstract FullText HTML PDF
Core structure of terahertz filter fabricated by femtosecond laser with high repetition rate
HE Xu, YANG Hao, MA Yuncan, LI Jun, JIANG Jun, MENG Limin, YE Yan
Abstract FullText HTML PDF
Vickers hardness measurement algorithm for optical crystals based on image processing
CHENG Ying, ZHAO Xing, ZHANG Shijing, DING Shoujun, MO Xutao, HUANG Xianshan
Abstract FullText HTML PDF
Research and simulation of fiber sensor for weak magnetic detection
ZHAO Xinyu, JANG Xingfang, RUAN Zhiqiang, Zhang Lei
Abstract FullText HTML PDF
Infrared image UAV target detection algorithm based on IDOU-YOLO
CHEN Haiyong, LIU Dengbin, YAN Xingwei
Abstract FullText HTML PDF
Two-dimensional multiphysics field simulation of laser damage based on COMSOL
TANG Xinzhuo, ZHANG Haochun, ZHOU ziyang, LUO Xi
Abstract FullText HTML PDF
Abstract FullText HTML PDF
Simulation analysis of plasma grating based on PDMS film
CHEN Zhuangzhuang, WANG Zhibin, LI Kewu, WU Xiaonan
Abstract FullText HTML PDF
Research on Theoretical Model of High Sensitivity Fiber Bragg Grating Accelerometer
LIU Qin-peng, HE Xue, JIA Zhen-an, FU Hai-wei, GAO Hong, YU Da-kuan
Abstract FullText HTML PDF
Mixed residual learning and guided filtering image dehazing algorithm
Chen Qingjiang, Zhang Xue
Abstract FullText HTML PDF