column
Improvement and analysis of optical axis consistency of an electro-optical device
DUAN Hongjian, WANG Jianjun, HU Bo, MENG Haijiang, ZUO Xiaozhou, MA Youheng, SHI Leilei
2023, 44(2): 239-245. DOI: 10.5768/JAO202344.0201001
Abstract FullText HTML PDF
Design of wide-band continuous zoom optical system with 40x large zoom ratio
WANG Meiqin, PAN Haijun, LIU Bin
2023, 44(2): 246-252. DOI: 10.5768/JAO202344.0201002
Abstract FullText HTML PDF
Optical simulator design for hardware in loop testing of medium and long range angles-only navigation of spacecraft
DU Ronghua, LIAO Wenhe, ZHANG Xiang
2023, 44(2): 253-261. DOI: 10.5768/JAO202344.0201003
Abstract FullText HTML PDF
Design and illumination analysis of tiny-spherical microscopic optical system
LIU Xiaoyin, YANG Lei, YANG Tong, SU Xiaoqin, XIE Hongbo
2023, 44(2): 262-267. DOI: 10.5768/JAO202344.0201004
Abstract FullText HTML PDF
Monte Carlo method for solving underwater light field
HE Dahua, CHENG Pu, LI Yangyang
2023, 44(2): 268-274. DOI: 10.5768/JAO202344.0201005
Abstract FullText HTML PDF
Digital holographic speckle denoising method based on compound modulation of object light
WANG Chunyang, KONG Yong, LI Huan, WU Hu, ZHANG He, WANG Meng
2023, 44(2): 275-285. DOI: 10.5768/JAO202344.0201006
Abstract FullText HTML PDF
Infrared simulation imaging of ship wakes and sea surface
HUANG Ziliang, ZHANG Haochun, WANG Qi
2023, 44(2): 286-294. DOI: 10.5768/JAO202344.0201007
Abstract FullText HTML PDF
Compression and reconstruction of photon counting integral imaging
CUI Yumin, YIN Liju, SUI Liguo, ZHOU Hui, DENG Yulin
2023, 44(2): 295-306. DOI: 10.5768/JAO202344.0202001
Abstract FullText HTML PDF
Real-time detection principle and experimental study of low and slow small flying objects
YU Kaiyang, ZHANG Lei, WANG Keyi
2023, 44(2): 307-313. DOI: 10.5768/JAO202344.0202002
Abstract FullText HTML PDF
Electroluminescence image enhancement technology of half-cut photovoltaic module based on DCGANs
HE Xiang
2023, 44(2): 314-322. DOI: 10.5768/JAO202344.0202003
Abstract FullText HTML PDF
Weather recognition method based on convolutional neural network and feature fusion
HOU Xiaoming, QIU Yafeng
2023, 44(2): 323-329. DOI: 10.5768/JAO202344.0202004
Abstract FullText HTML PDF
Point cloud registration algorithm based on 3D shape context features
ZHOU Zixiang, HUANG Dandan, LIU Zhi
2023, 44(2): 330-336. DOI: 10.5768/JAO202344.0202005
Abstract FullText HTML PDF
Image deblurring based on multiple local residual connection attention network
CHEN Qingjiang, WANG Qiaoying
2023, 44(2): 337-344. DOI: 10.5768/JAO202344.0202006
Abstract FullText HTML PDF
Extraction method of gear interference image foreground region based on adaptive threshold
ZHAO Yichao, WANG Xian, JIAO Mingxing
2023, 44(2): 345-353. DOI: 10.5768/JAO202344.0202007
Abstract FullText HTML PDF
Real-time splicing method of image data based on embedded panoramic video stream
WANG Jiaoying, LI Liangfu, HE Xi, HUANG Xiying, WANG Jie, ZHOU Guoliang, CAO Yuju, ZHANG Xuhui
2023, 44(2): 354-364. DOI: 10.5768/JAO202344.0202008
Abstract FullText HTML PDF
Influence of optical axis pointing error on optical pose measurement accuracy
HU Xiaoli, TANG Minggang, CAI Wenze, ZHANG Yulun, ZHANG Siqi, ZHANG Sanxi
2023, 44(2): 365-370. DOI: 10.5768/JAO202344.0203001
Abstract FullText HTML PDF
Line structured light calibration system based on planar complementary target
ZHAI Yusheng, YANG Ben, ZHANG Zhifeng, WANG Rui, XI Haiqi, LI Shangshang, GENG Lijie, ZHANG Ruiliang, KUANG Cuifang
2023, 44(2): 371-379. DOI: 10.5768/JAO202344.0203002
Abstract FullText HTML PDF
Error analysis of precision scanning system for measuring reflectivity of large-aperture optical elements
ZHANG Biao, ZHANG Jinyu, JI Xiao, DUAN Yuanyuan, WU Lei, LI Gaoping, YU Dongyu, YIN Wanhong
2023, 44(2): 380-385. DOI: 10.5768/JAO202344.0203003
Abstract FullText HTML PDF
Influence of field of view angle and positioning error on spectral radiance measurement
HE Sijie, DAI Caihong, CHENG Qiutong, WU Zhifeng, LI Ling, WANG Yanfei
2023, 44(2): 386-391. DOI: 10.5768/JAO202344.0203004
Abstract FullText HTML PDF
Research on temperature control and self-tuning for 30℃~420℃ blackbody
HU Tieli, WANG Honghong, LI Siwei, CAO Feng, HU Xinyi, FAN Zhe, YANG Yuxin, GUO Jian, YOU Yue, YANG Ke, LI Hui, YU Yang
2023, 44(2): 392-397. DOI: 10.5768/JAO202344.0203005
Abstract FullText HTML PDF
Speckle autocorrelation resolution measurement and correction
LUO Shiqi, LIU Jingzhou, CHEN Xuanhui, XIE Xiangsheng
2023, 44(2): 398-405. DOI: 10.5768/JAO202344.0203006
Abstract FullText HTML PDF
Measurement for optical properties of gun flame and smoke
LUO Yanling, WANG Xicheng, WANG Lyu, GAO Meng, WANG Man, CHENG Hongliang
2023, 44(2): 406-411. DOI: 10.5768/JAO202344.0203007
Abstract FullText HTML PDF
Measurement method of helicopter blade root torsion angle based on perspective transformation
CUI Shuaihua, YU Lei, ZHU Junqing, YAO Tian, XIONG Bangshu, OU Qiaofeng
2023, 44(2): 412-419. DOI: 10.5768/JAO202344.0203008
Abstract FullText HTML PDF
Automatic detection method of forest diseases and insect pests based on spectral images
ZHOU Xiaoli, ZHOU Lijun, YI Lita, LIU Yu
2023, 44(2): 420-426. DOI: 10.5768/JAO202344.0203009
Abstract FullText HTML PDF
Multi-color layer laser scanning and auto-focus projection technology
YANG Fan, MU Da, HOU Maosheng, YANG Jialiang, WANG Wenbo, LIU Yang
2023, 44(2): 427-436. DOI: 10.5768/JAO202344.0207001
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of cavity tuning of half-external cavity Nd:YAG and Nd:YVO4 microchip solid-state lasers
CHEN Weiguang, DENG Yong, ZHANG Shulian
2023, 44(2): 437-443. DOI: 10.5768/JAO202344.0207002
Abstract FullText HTML PDF
Scale factor compensation technology of laser gyro with total reflection prism
HUANG Yueruihan, MA Jiajun, ZHANG Zipeng, LIU Jianning, JIANG Junbiao
2023, 44(2): 444-449. DOI: 10.5768/JAO202344.0207003
Abstract FullText HTML PDF
Calibration method for high-power and wide-band laser beam divergence angle
DUAN Yuanyuan, JI Xiao, YIN Wanhong, YU Dongyu, ZHANG Jinyu, ZHANG Biao, SONG Yibing, LI Gaoping
2023, 44(2): 450-455. DOI: 10.5768/JAO202344.0207004
Abstract FullText HTML PDF
Switchable soliton molecules and noise-like pulses in hybrid mode-locking fiber laser
ZHAO Ming, WANG Tianshu
2023, 44(2): 456-461. DOI: 10.5768/JAO202344.0208001
Abstract FullText HTML PDF
High-sensitivity refractive index sensor based on FMF-CLF-FMF optical fiber structure
ZHANG Jing, LI Yongqian
2023, 44(2): 462-468. DOI: 10.5768/JAO202344.0208002
Abstract FullText HTML PDF