column
Wide-area scanning control technology of embedded photoelectric search aiming and indication system
LU Hongqiang, ZHANG Jingyue, LIU Chao, WU Yujing, LIU Yingqi, WANG Ya'nan
2023, 44(1): 1-5. DOI: 10.5768/JAO202344.0101001
Abstract FullText HTML PDF
Wide-band terahertz absorbing structure with graphene based on dual-scale four separation layers optimization
TAN Ligang, LUO Mingwei, LI Jie
2023, 44(1): 6-16. DOI: 10.5768/JAO202344.0101002
Abstract FullText HTML PDF
Optical system design of small-caliber and large-field industrial endoscope
SHI Tianyi, YANG Lei, LIU Zewu, SU Xiaoqin, XIE Hongbo
2023, 44(1): 17-23. DOI: 10.5768/JAO202344.0101003
Abstract FullText HTML PDF
Design of catadioptric ultra-short focal projection lens
ZHAO Peisong, WANG Chunyan, SUN Hao, ZHAO Yiwu, LIU Huan
2023, 44(1): 24-29. DOI: 10.5768/JAO202344.0101004
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of spherical zone projection lens for small and medium-sized flight simulator
LIU Xiaochan, CHEN Chen, SONG Tao, LI Weishan, ZHANG Xin, GAO Song, YANG Bo
2023, 44(1): 30-36. DOI: 10.5768/JAO202344.0101005
Abstract FullText HTML PDF
Optimization design of thermal condition of Rowland circle spectrometer based on optical, thermal and structural simulations
LU Yi, REN Wanjie, GUO Guojian, YOU Xinran, HU Guoxing, WU Lijun, SUN Xun
2023, 44(1): 37-45. DOI: 10.5768/JAO202344.0101006
Abstract FullText HTML PDF
Intelligent trace color separation method based on multi-band light source
GAO Yi, YU Ying, YANG Xu, XIANG Shuangxi
2023, 44(1): 46-54. DOI: 10.5768/JAO202344.0101007
Abstract FullText HTML PDF
Determination method for ambiguous correct solution of optical single-station pose processing
HU Xiaoli, TANG Minggang, CAI Wenze, WU Haiying, ZHANG Siqi, ZHANG Sanxi
2023, 44(1): 55-60. DOI: 10.5768/JAO202344.0101008
Abstract FullText HTML PDF
Edge contour extraction of infrared face image based on improved Canny algorithm
WANG Xin'gang, TIAN Junwei, YU Yalin, WANG Qin, ZHANG Jie
2023, 44(1): 61-70. DOI: 10.5768/JAO202344.0102001
Abstract FullText HTML PDF
Gait recognition method of infrared human body images based on improved ViT
YANG Yanchen, YUN Lijun, MEI Jianhua, LU Lin
2023, 44(1): 71-78. DOI: 10.5768/JAO202344.0102002
Abstract FullText HTML PDF
Inter-partition phase unwrapping method based on Gray code
YAN Fei, QI Jian, LIU Yinping, WU Di, YU Qiang, LIU Jia
2023, 44(1): 79-85. DOI: 10.5768/JAO202344.0102003
Abstract FullText HTML PDF
Image segmentation method of surface defects for metal workpieces based on improved U-net
WANG Yi, GONG Xiaojie, SU Hao
2023, 44(1): 86-92. DOI: 10.5768/JAO202344.0102004
Abstract FullText HTML PDF
Particles image detection based on Mask R-CNN combined with edge segmentation
LI Xuan, YANG Zhou, TAO Xinyu, WANG Xiaojie, MO Xutao, HUANG Xianshan
2023, 44(1): 93-103. DOI: 10.5768/JAO202344.0102005
Abstract FullText HTML PDF
Defect detection on complex texture surface based on optimized ResNet
LIN Lixing, XIA Zhenping, XU Hao, SONG Yu, HU Fuyuan
2023, 44(1): 104-112. DOI: 10.5768/JAO202344.0102006
Abstract FullText HTML PDF
Sensitivity distribution of large-area triangular detection light screen with original reflection
DUAN Chenxi, SUN Zhonghui, LI Haiqing, NI Jinping, WU Zhichao
2023, 44(1): 113-121. DOI: 10.5768/JAO202344.0103001
Abstract FullText HTML PDF
Absolute test technology for rotation and translation interference based on lightweight calibration mirror
DIWU Koukou, GAO Zhishan, LIU Weijian, CHE Xiaoyu, MA Yicen, FAN Xiaoxin, YUAN Qun
2023, 44(1): 122-127. DOI: 10.5768/JAO202344.0103002
Abstract FullText HTML PDF
Design and application of distributed Raman thermometry system based on multi-modal Gaussian fitting
ZHANG Jun, DU Chao, YU Changzhi, ZHANG Li, DENG Xiao
2023, 44(1): 128-136. DOI: 10.5768/JAO202344.0103003
Abstract FullText HTML PDF
Experimental analysis of polarization properties of different material surfaces by multi-angle detection
WANG Liya, DUAN Jin, FU Qiang, HAO Youfei, LIU Peng, FAN Xinyu
2023, 44(1): 137-144. DOI: 10.5768/JAO202344.0103004
Abstract FullText HTML PDF
Application of PSO-ASVR in quantitative calibration of three-wavelength pavement state sensor
YANG Sen, TIAN Yuhui, ZHANG Houqing
2023, 44(1): 145-152. DOI: 10.5768/JAO202344.0103005
Abstract FullText HTML PDF
Influence of cavity ring-down data interception on time constant measurement accuracy
ZHANG Jinyu, JIN Shangzhong, ZHANG Biao, WU Lei, YU Bing, YUAN Liang, LI Gaoping
2023, 44(1): 153-158. DOI: 10.5768/JAO202344.0103006
Abstract FullText HTML PDF
3D dynamic deformation measurement and visual analysis of helicopter rotor
HU Binghua, YAN Hui
2023, 44(1): 159-167. DOI: 10.5768/JAO202344.0103007
Abstract FullText HTML PDF
Extreme luminance measurement method based on high dynamic range imaging
QIN Yan, LIU Ruixing, KANG Zhen, LI Hongguang, GONG Jingzhu, SUN Yu'nan, ZHAO Juncheng
2023, 44(1): 168-174. DOI: 10.5768/JAO202344.0103008
Abstract FullText HTML PDF
3D shape measurement in fast high dynamic range based on projection intensity
ZHOU Guoping, ZHU Wentao, YI Chuanhua, ZENG Longhui, HUANG Shuxin, ZHU Zhenmin
2023, 44(1): 175-181. DOI: 10.5768/JAO202344.0103009
Abstract FullText HTML PDF
Study on preparation process of entangled photon pairs based on periodically polarized crystal MgO:PPLN
WU Jie, WANG Hailong, ZHANG Xiong, CHEN Jun, WANG Zhaokun, GONG Huaping, ZHAO Chunliu
2023, 44(1): 182-187. DOI: 10.5768/JAO202344.0105001
Abstract FullText HTML PDF
Research on rectangular-wave broadband pass filter film
DONG Ying, ZHANG Yanru, HU Rong, LIU Yongqiang, YANG Chongmin
2023, 44(1): 188-194. DOI: 10.5768/JAO202344.0105002
Abstract FullText HTML PDF
Influence of optical window for gas detection on laser transmission under thermal pressing loads
LI Dong, LI Pinye, WANG Di, LYU Yan, GUO Xi
2023, 44(1): 195-201. DOI: 10.5768/JAO202344.0107001
Abstract FullText HTML PDF
Obstacles detection method for UAV based on monocular vision and laser projection
LIU Feng, WANG Zan, WANG Xiangjun
2023, 44(1): 202-210. DOI: 10.5768/JAO202344.0107002
Abstract FullText HTML PDF
Laser center-line extraction method based on normal guidance
LIU Tianci, LIU Guihua, HU Li, HUANG Huiming
2023, 44(1): 211-218. DOI: 10.5768/JAO202344.0107003
Abstract FullText HTML PDF
Wearable fiber grating demodulation based on photonic integrated chip
LI Hongqiang, MAO Quanhua, AN Zhixuan, LIN Zhilin, WANG Yingjie, MENG Wentao, ZHU Zhiyue, ZHANG Zhen, Juan Daniel Prades Garcia
2023, 44(1): 219-225. DOI: 10.5768/JAO202344.0108001
Abstract FullText HTML PDF
Plasmon resonance refractive index sensor of spiral-shaped plastic optical fiber surface
XU Yue, XUE Peng, ZHANG Rui, CHEN Yuanyuan
2023, 44(1): 226-233. DOI: 10.5768/JAO202344.0108002
Abstract FullText HTML PDF
Design of optical network terminal in multi-interface fusion optical fiber databus
ZHANG Danqun, XUE Haidong, BAI Yujie, YIN Hailin, WU Qi, YIN Hongbo, LIN Xiaojuan, WANG Haimeng
2023, 44(1): 234-238. DOI: 10.5768/JAO202344.0108003
Abstract FullText HTML PDF