column
Prediction model of K2CsSb photocathode reflectivity based on LSTM
WEI Jingwen, QIAN Yunsheng, CAO Yang
2022, 43(6): 1037-1043. DOI: 10.5768/JAO202243.0604001
Abstract FullText HTML PDF
Natural color low-level-light EBAPS imaging system based on three-color LCTF
LIU Xuan, LI Ruiqiang, LI Li, JIN Weiqi, CHENG Hongchang, YAN Lei, ZHENG Zhou
2022, 43(6): 1044-1053. DOI: 10.5768/JAO202243.0604002
Abstract FullText HTML PDF
High-precision detection technology of NO concentration based on UV differential-adaptive interference cancellation
DENG Qin
2022, 43(6): 1054-1060. DOI: 10.5768/JAO202243.0604003
Abstract FullText HTML PDF
Stray light analysis of low-level-light optical system with LightTools software
ZHU Jiali, ZHANG Ping, LI Gang, WEI Xiangyi, FEI Chengbo, GAN Jie, YUAN Yufen, JI Yaping
2022, 43(6): 1061-1065. DOI: 10.5768/JAO202243.0604004
Abstract FullText HTML PDF
Detection and jamming experiment of optical surveillance device in night equipment transportation
WU Guanlin, LIU Xuan, JIANG Haoyan, JIN Weiqi, ZHAO Yihui, LI Ruiqiang
2022, 43(6): 1066-1074. DOI: 10.5768/JAO202243.0604005
Abstract FullText HTML PDF
Mixed noise removal algorithm of EBAPS image under low illumination condition based on FPGA
XIA Haotian, QIAN Yunsheng, WANG Yilun, LANG Yizheng
2022, 43(6): 1075-1087. DOI: 10.5768/JAO202243.0604006
Abstract FullText HTML PDF
Night vision dense crowd counting based on mid-term fusion of thermal imaging features
REN Guoyin, LYU Xiaoqi, LI Yuhao
2022, 43(6): 1088-1096. DOI: 10.5768/JAO202243.0604007
Abstract FullText HTML PDF
MPPC low-level-light imaging enhancement algorithm based on sub-window box filtering
TANG Xiangyu, YIN Liju, ZHOU Hui, ZOU Guofeng, CUI Yumin, DENG Yulin, ZHANG Yanhua
2022, 43(6): 1097-1106. DOI: 10.5768/JAO202243.0604008
Abstract FullText HTML PDF
Graphical offline analysis software of electron multiplier pulse signals
PENG Huaxing, YAN Baojun, LIU Shulin, ZHANG Binting, WEI Wenlu
2022, 43(6): 1107-1116. DOI: 10.5768/JAO202243.0604009
Abstract FullText HTML PDF
Automatic test system for progressive gain of dynode photomultiplier tube
LIU Xinyan, QIAN Yunsheng, WEI Jingwen
2022, 43(6): 1117-1123. DOI: 10.5768/JAO202243.0604010
Abstract FullText HTML PDF
Design method of resolution test system for portable low-level-light night-vision device
XIE Qi, ZHAO Juncheng, DONG Zaitian, LI Hongguang, MA Shibang, SUN Yu'nan, PU Peipei
2022, 43(6): 1124-1129. DOI: 10.5768/JAO202243.0604011
Abstract FullText HTML PDF
Development of afterglow time test system for nanosecond fluorescent screen of low-level-light image intensifier
LU Jie, CHANG Le, CHEN Yixin, JIANG Yunlong, SU Tianning, LIU Beihong, ZHAO Hang, QIAN Yunsheng, LIU Jian
2022, 43(6): 1130-1137. DOI: 10.5768/JAO202243.0604012
Abstract FullText HTML PDF
Testing technology of vacuum ultraviolet spectral radiance
LIU Hao, ZHAO Tianqi, ZHAN Chunlian, ZOU Yanxia, JIN Shangzhong
2022, 43(6): 1138-1144. DOI: 10.5768/JAO202243.0604013
Abstract FullText HTML PDF
Halo-based black point detection method of microchannel plate
DING Shuchen, QIAN Yunsheng, LIN Yanjian, ZHAO Huimin
2022, 43(6): 1145-1152. DOI: 10.5768/JAO202243.0604014
Abstract FullText HTML PDF
Influence of inherent error of fiber-optic image inverter on application
HAO Fang, ZHANG Ping, YANG Haijin, WANG Yao, BIAN Zhenzhen, ZHAN Jiang, ZHENG Wei, LIANG Qi
2022, 43(6): 1153-1157. DOI: 10.5768/JAO202243.0604015
Abstract FullText HTML PDF
Influence of input electrode of micro-channel plate on opening area ratio and its improvement
WANG Pengfei, QIU Xiangbiao, SHAO Aifei, SUN Sailin, CONG Xiaoqing, JIN Ge, SUN Jianning, WANG Jian, QIAO Fangjian, GAO Peng, ZHAO Sheng, CHEN Kunyang
2022, 43(6): 1158-1164. DOI: 10.5768/JAO202243.0604016
Abstract FullText HTML PDF
Research on front-end electronics gain compensation of MCP imaging detector
DOU Shuangtuan, FU Liping, JIA Nan, WANG Tianfang
2022, 43(6): 1165-1174. DOI: 10.5768/JAO202243.0604017
Abstract FullText HTML PDF
Effect of defects in ion barrier film on field of view of image intensifier
HAO Ziheng, SUN Chao, LI Yang, YANG Kaili, ZHANG Ni, ZHU Yufeng, LI Pengbo, YIN Wanpeng
2022, 43(6): 1175-1180. DOI: 10.5768/JAO202243.0604018
Abstract FullText HTML PDF
Degassing method of electronic sensitive CMOS components
LI Tongtong, XIAO Chao, JIAO Gangcheng, YAN Lei, FAN Haibo, MA Jing, LI Chenglin
2022, 43(6): 1181-1186. DOI: 10.5768/JAO202243.0604019
Abstract FullText HTML PDF
Design of high-repetition frequency gating circuit for cathode of image intensifier
SONG Haihao, YAN Bo, NI Xiaobing, ZHI Qiang, LI Mengyi, LIU Jiayin, REN Yingnan, SI Ke, ZHANG Linlin
2022, 43(6): 1187-1195. DOI: 10.5768/JAO202243.0604020
Abstract FullText HTML PDF
Anti-deliquescence ultra-thin protective film of cesium iodide film on MCP
ZHAO Sheng, QIU Xiangbiao, JIN Ge, LI Jingwen, ZHANG Zhengjun, SUN Sailin, LIN Yanjian, HU Zexun, WANG Pengfei, GAO Peng, GUO Yan
2022, 43(6): 1196-1201. DOI: 10.5768/JAO202243.0604021
Abstract FullText HTML PDF
Research on air tightness of image intensifier tube during laser sealing
LI Yang, ZHU Yufeng, LAI Yueying, DU Jinjuan, HAO Ziheng, XU Zhifeng, WU Haoyu, GAN Linyu, CHEN Peng
2022, 43(6): 1202-1206. DOI: 10.5768/JAO202243.0604022
Abstract FullText HTML PDF
Research on properties of commonly-used phosphors for low-level-light image intensifiers
YANG Wuli, LAI Yueying, ZHANG Xiaohui, JIAO Gangcheng, LI Shilong, GUO Xin, JIA Tiantian
2022, 43(6): 1207-1216. DOI: 10.5768/JAO202243.0604023
Abstract FullText HTML PDF
2022-catalog
2022(6): 1217-1217.
Abstract FullText HTML PDF