column
Development of ship-borne electro-optical tracking and fire control system
ZHONG Weibin
2022, 43(4): 557-564. DOI: 10.5768/JAO202243.0409001
Abstract FullText HTML PDF
Progress and prospects in national defense optical metrology technology
YU Bing
2022, 43(4): 565-576. DOI: 10.5768/JAO202243.0409002
Abstract FullText HTML PDF
New-type gimbal mount of airborne optoelectronic platform and its key technologies
CHENG Gang, DU Yanlu, QI Yuan, WANG Mingchao, NING Fei, LI Bingya
2022, 43(4): 577-582. DOI: 10.5768/JAO202243.0409003
Abstract FullText HTML PDF
Influence of detector pixel size on imaging performance of airborne optoelectronic system
WANG Huilin, WU Xiongxiong, JIANG Xiaocun
2022, 43(4): 583-591. DOI: 10.5768/JAO202243.0401001
Abstract FullText HTML PDF
Target location accuracy analysis on loitering missile platform
LIU Zhaoqing, ZHANG Fang, ZHU Lei, JIA Zhaohui, WEN Jianghua, QIN Chuan, ZHANG Lanlan
2022, 43(4): 592-598. DOI: 10.5768/JAO202243.0401002
Abstract FullText HTML PDF
Method of single-station passive location to ground target by UAV photoelectric equipment
TAN Ligang, LUO Mingwei, LI Jie, GAO Xiaoli, WANG Wei
2022, 43(4): 599-610. DOI: 10.5768/JAO202243.0401003
Abstract FullText HTML PDF
Vibration reduction technology of airborne photoelectric stabilized sighting platform
QI Yuan, WANG Huilin, HUANG Weidong, CAO Yinqi, MAI Yuying, ZHANG Xiangming
2022, 43(4): 611-617. DOI: 10.5768/JAO202243.0401004
Abstract FullText HTML PDF
Strategy of automatic leveling control based on moving base
GUO Xinsheng, HAN Wei, CHEN Hongcai, ZHAO Qinglin, ZHANG Nan, PENG Fulun, SHOU Shaojun
2022, 43(4): 618-625. DOI: 10.5768/JAO202243.0401005
Abstract FullText HTML PDF
Impact analysis of flexure hinge structural characteristics on performance of fast steering mirror
JIANG Shizhou, DU Yanlu, WANG Huilin, WANG Mingchao, GONG Quancheng, XU Feifei
2022, 43(4): 626-634. DOI: 10.5768/JAO202243.0401006
Abstract FullText HTML PDF
Reliability modeling and analysis method for electro-optical system with multiple failure modes
ZHAO Zhicao, WU Hui, ZHENG Fengzhu, ZHANG Wenbo, WANG Guan
2022, 43(4): 635-640. DOI: 10.5768/JAO202243.0401007
Abstract FullText HTML PDF
Research on atmospheric refraction correction of airborne electro-optical system target location
WANG Guan, WANG Huilin, QIAN Kun, SHEN Yu, BIAN Yun
2022, 43(4): 641-647. DOI: 10.5768/JAO202243.0401008
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative study on influence of elastic moment on stabilization accuracy of electro-optical platform
JI Ting, LIU Yu, WANG Yawei, LI Lei, LI Sizhong, CHEN Jing, WANG Benguo
2022, 43(4): 648-653. DOI: 10.5768/JAO202243.0401009
Abstract FullText HTML PDF
Design of multi-band off-axis three-mirror optical system with common aperture
ZHANG Bo, ZHANG Feng, LIU Yongqiang
2022, 43(4): 654-660. DOI: 10.5768/JAO202243.0401010
Abstract FullText HTML PDF
Design of two-dimensional fast steering mirror system with large aperture and high precision
KANG Dengkui, JIANG Changlu, LIU Lishuang, ZHAO Juncheng, YU Bing, CHEN Qingshan, WANG Shengyun, WANG Nanxi, CHEN Jiejing, ZHANG Yunlong, WANG Lei
2022, 43(4): 661-668. DOI: 10.5768/JAO202243.0401011
Abstract FullText HTML PDF
Fine-grained target classification method based on deep clustering
LU Hongqiang, Wang Junlin, WANG Ya’nan, AN Xuezhi, NING Xinchao, QIAN kun
2022, 43(4): 669-675. DOI: 10.5768/JAO202243.0402001
Abstract FullText HTML PDF
Real-time implementation of multi-source image fusion algorithm
HUANG Xiying, WANG Jie, WANG Jiaoying, YAN Li, LU Yang, LI Liangfu
2022, 43(4): 676-681. DOI: 10.5768/JAO202243.0402002
Abstract FullText HTML PDF
Implementation of real-time deep learning tracking algorithm based on NPU
HE Xi, LI Liangfu, WANG Jiaoying, WANG Jie, LU Xiaoyan, QIAN Jun, YANG Yizhou, LIU Peizhen
2022, 43(4): 682-692. DOI: 10.5768/JAO202243.0402003
Abstract FullText HTML PDF
Measurement method of stabilization accuracy of electro-optical pod based on time/frequency domain analysis
XU Feifei, DU Yanlu, ZHENG Lei, JIANG Shizhou, GONG Quancheng, WANG Mingchao
2022, 43(4): 693-700. DOI: 10.5768/JAO202243.0403001
Abstract FullText HTML PDF
Study on measurement technology of ultra-low brightness
SUN Yu'nan, CAO Feng, ZHAO Juncheng, LIU Ruixing, WANG Le, GAO Jing, YANG Ke
2022, 43(4): 701-706. DOI: 10.5768/JAO202243.0403002
Abstract FullText HTML PDF
Rapid Ritchey-Common measurement method of large-aperture flat mirror
LIU Xin, WANG Cong, LIU Yongqiang, YUAN Yang, CHEN Xiaolei, ZHANG Yu, HAN Juanni, ZHANG Chaofan
2022, 43(4): 707-713. DOI: 10.5768/JAO202243.0403003
Abstract FullText HTML PDF
Test method and device for reflection efficiency of digital micro-mirror device
GAO Yi, YU Ying, ZHANG Jing
2022, 43(4): 714-718. DOI: 10.5768/JAO202243.0403004
Abstract FullText HTML PDF
Validation method of infrared imaging simulation based on recognition range
GUO Bingtao, HAN Qi, XI Jin, ZHANG Weiguo
2022, 43(4): 719-725. DOI: 10.5768/JAO202243.0404001
Abstract FullText HTML PDF
Assembly and adjustment method of infrared optical lens group based on OptiCentric center-deviation measuring instrument
HAN Ying, XIANG Jiansheng
2022, 43(4): 726-731. DOI: 10.5768/JAO202243.0404002
Abstract FullText HTML PDF
Application of infrared thermal imaging technology in gun bore temperature measurement
CHEN Ran, XUE Yufei, WU Jinpeng, ZOU Cao, XIE Fengchao, QIN Yan
2022, 43(4): 732-737. DOI: 10.5768/JAO202243.0404003
Abstract FullText HTML PDF
Research on measurement module of precision infrared radiometer
YANG Ke, CHENG Gang, GUO Yu, ZHOU Gendong, LU Fei, LI Hui, LIU Jianping, SUN Yu'nan, GONG Jingzhu, ZHANG Xu, WU Lipeng, ZHANG Qing, SUN Shuai, GUO Jian
2022, 43(4): 738-743. DOI: 10.5768/JAO202243.0404004
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of active metasurfaces based on liquid crystals
PENG Chang, LI Zile, HE Zhixue, ZHENG Guoxing
2022, 43(4): 744-759. DOI: 10.5768/JAO202243.0405001
Abstract FullText HTML PDF
Mold design and pre-compensation of precision molding for diffractive optical elements
ZHANG Yunlong, JIAO Mingyin, WANG Zhibin, ZHANG Feng, ZHANG Zheng
2022, 43(4): 760-765. DOI: 10.5768/JAO202243.0405002
Abstract FullText HTML PDF
On-machine measurement and evaluation method of thin-walled optical parts with high gradient
WANG Guilin, TANG Li, LI Shoushan, YE Bo
2022, 43(4): 766-771, 818. DOI: 10.5768/JAO202243.0405003
Abstract FullText HTML PDF
PSD analysis and control strategy of optical component polishing
WANG Zhibin, TIAN Yao, SUN Pengcheng, ZHANG Zheng, ZHANG Feng, ZHANG Yunlong, JIAO Mingyin
2022, 43(4): 772-779. DOI: 10.5768/JAO202243.0405004
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive alignment technology of two-mirror reflection system
ZUO Xiaozhou, WANG Zhangli, ZHAO Jin, SU Ying, YANG Haicheng, HUI Gangyang, LIU Weiguang, WANG Zhongqiang
2022, 43(4): 780-786. DOI: 10.5768/JAO202243.0405005
Abstract FullText HTML PDF
Design of dynamic target simulator for tracking precision detection
JIANG Changlu, KANG Zhen, KANG Dengkui, LI Hui, WANG Nanxi, CHEN Jiejing, ZHANG Boni, WANG Shengyun
2022, 43(4): 787-791. DOI: 10.5768/JAO202243.0405006
Abstract FullText HTML PDF
Spectral beam combination technology of high-power laser
MU Rangxiu, ZHANG Jia, LONG Jingyu, LI Gang, BU Yinghua, HAN Yaofeng, SHOU Shaojun
2022, 43(4): 792-797. DOI: 10.5768/JAO202243.0407001
Abstract FullText HTML PDF
High-power laser power measurement based on principle of light pressure
YU Dongyu, YU Bing, LYU Chunli, DONG Zaitian, YANG Ke, GONG Jingzhu, DUAN Yuanyuan, CHEN Chao, ZHANG Kuijia, LI Gaoping, ZHENG Bo
2022, 43(4): 798-802. DOI: 10.5768/JAO202243.0407002
Abstract FullText HTML PDF
Hundred hertz and hundred millijoules all-solid-state nanosecond laser technology
LI Gang, BU Yinghua, LI Longxiang, GUO Junchao, WANG Liang, LIU Fang, ZHANG Jia, YANG Huamei, CHEN Wenjian
2022, 43(4): 803-808. DOI: 10.5768/JAO202243.0407003
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of multi-wavelength laser detection of micro-camera
QU Jiahui, ZHANG Haiyang, FAN Yu, WANG Lin, WANG Heying, ZHAO Changming
2022, 43(4): 809-818. DOI: 10.5768/JAO202243.0407004
Abstract FullText HTML PDF
Spectral information of silicon nitride ceramics irradiated by laser
CAI Pengcheng, YAN Jia, KONG Peng, ZHANG Weiguo, PANG Lan, XI Jin, CAI Hongxing
2022, 43(4): 819-824. DOI: 10.5768/JAO202243.0407005
Abstract FullText HTML PDF