column
Analysis on influence factors of MRTD in infrared imaging system
WANG Huilin, LUAN Yadong, HE Jian
2021, 42(1): 1-8. DOI: 10.5768/JAO202142.0101001
Abstract FullText HTML PDF
Technology readiness level assessment on ship-borne laser weapon system
YI Hengyu, QI Yu, YI Xinyi, LIU Baolin, ZHANG Kai
2021, 42(1): 9-15. DOI: 10.5768/JAO202142.0101002
Abstract FullText HTML PDF
Research on nonlinear vibration isolation device for electro-optic payload
YUAN Yijie, JI Ming, ZHANG Weiguo, WANG Tan, SHI Daoyun, WANG Maqiang
2021, 42(1): 16-22. DOI: 10.5768/JAO202142.0101003
Abstract FullText HTML PDF
Design of off-axis three-mirror optical antenna based onintegration of primary-tertiary mirror
REN Lanxu, TAN Qinggui, ZHANG Huanhuan, HU Xinrong, LI Shuai
2021, 42(1): 23-29. DOI: 10.5768/JAO202142.0101004
Abstract FullText HTML PDF
Design of miniaturized two-steps 7.5× zoom system in visible band
CHEN Yue, XIE Hongbo, YANG Tong, PAN Junxu, YANG Lei
2021, 42(1): 30-35. DOI: 10.5768/JAO202142.0101005
Abstract FullText HTML PDF
Design and test of co-phase correction device of segmented-mirrors
XIAN Wenting, FAN Xinlong, ZHOU Ziye, FENG Zhongyi, LI Yang, CHEN Mo, WANG Shengqian, XIAN Hao
2021, 42(1): 36-42. DOI: 10.5768/JAO202142.0101006
Abstract FullText HTML PDF
Point spread function acquisition of light field camera in 3D dose verification system for radiotherapy
YAN Xuewen, LI Hua, HE Liang, QIAO Pei, LI Deyuan
2021, 42(1): 43-48. DOI: 10.5768/JAO202142.0101007
Abstract FullText HTML PDF
Depth estimation of monocular infrared images based on attention mechanism and graph convolutional neural network
ZHU Simin, ZHAO Haitao
2021, 42(1): 49-56. DOI: 10.5768/JAO202142.0102001
Abstract FullText HTML PDF
Semantic SLAM based on visual SLAM and object detection
HU Xinyu, ZUO Tao, ZHANG Jinbo, WU Yiwei
2021, 42(1): 57-64. DOI: 10.5768/JAO202142.0102002
Abstract FullText HTML PDF
Research on initial information extraction of aircraft and missile separation based on regional Hough transformation
YAN Wuling, QIU Yafeng
2021, 42(1): 65-70. DOI: 10.5768/JAO202142.0102003
Abstract FullText HTML PDF
Single exposure light field imaging based all-in-focus image reconstruction technology
YU Miao, LIU Cheng
2021, 42(1): 71-78. DOI: 10.5768/JAO202142.0102004
Abstract FullText HTML PDF
Research on compensation for positioning errors of carbody welding points based on binocular vision
ZHU Wenjie, LING He, YANG Shoupeng
2021, 42(1): 79-85. DOI: 10.5768/JAO202142.0102005
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive center extraction method for reflective surface stripes of nuclear fuel rods
CHEN Hongyuan, XU Xiaojin, PANG Jingzhu, LI Kangmei
2021, 42(1): 86-94. DOI: 10.5768/JAO202142.0102006
Abstract FullText HTML PDF
Application of polarization imaging in measurement of optical curvature radius
LIU Zhiying, XIAO Shengzhe, QIN Tianxiang
2021, 42(1): 95-103. DOI: 10.5768/JAO202142.0103001
Abstract FullText HTML PDF
Two-flat crystal three-sided mutual test technology based on N-position image rotation method
ZHANG Zhengyu, CHEN Lei, KONG Lu, WANG Yuntao, CHEN Jia, HU Chenhui, ZHENG Donghui
2021, 42(1): 104-112. DOI: 10.5768/JAO202142.0103002
Abstract FullText HTML PDF
3D shape restoration of binocular structure light in small field of view based on image bundles
YUAN Zhuofan, LIU Yuankun, LAI Shanshan, LI Jian, WANG Xu
2021, 42(1): 113-118. DOI: 10.5768/JAO202142.0103003
Abstract FullText HTML PDF
Simple correction method for projection fringe period based on parameter calibration
ZHAO Tingting, BAI Fuzhong, XU Yongxiang, GAO Xiaojuan
2021, 42(1): 119-124. DOI: 10.5768/JAO202142.0103004
Abstract FullText HTML PDF
Dual targets identification method for circular array photoelectric detection system
GAO Fengjia, DONG Tao, TAN Lingqiu, KAI Baisheng
2021, 42(1): 125-130. DOI: 10.5768/JAO202142.0103005
Abstract FullText HTML PDF
Measurement of impact point of rectangular target surface based on monocular vision
WANG Hailiang, CHEN Dengxu, LIU Ji, WANG Peng, HUANG Xiaohui
2021, 42(1): 131-136. DOI: 10.5768/JAO202142.0103006
Abstract FullText HTML PDF
Research on blind element detection method of EBCMOS camera
CAI Ningjing, ZENG Xiangzhong, WANG Bo
2021, 42(1): 137-142. DOI: 10.5768/JAO202142.0103007
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of influencing factors and improvement approaches of mode height of RLG light intensity mode-scanning curve
ZHAO Xiaoning, YANG Shuo, LEI Jianjun, CHEN Linfeng, HAN Zonghu
2021, 42(1): 143-148. DOI: 10.5768/JAO202142.0107001
Abstract FullText HTML PDF
Laser ultrasonic surface defects detection method based on 2D-CNN
XU Zhixiang, GUAN Shouyan, YANG Fan, LI Lianfu
2021, 42(1): 149-156. DOI: 10.5768/JAO202142.0107002
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of double femtosecond laser frequency comb spectroscopy measurement technology
GAO Yuwei, FANG Shoulong, WU Tengfei, ZHANG Lei
2021, 42(1): 157-175. DOI: 10.5768/JAO202142.0107003
Abstract FullText HTML PDF
System simulation of laser four-quadrant detection system based on LitghtTools
LI Fuwei, ZHANG Yunqiang, WANG Penghui, PAN Guoqing
2021, 42(1): 176-181. DOI: 10.5768/JAO202142.0107004
Abstract FullText HTML PDF
Lens film design and preparation for LC image source in helmet display
YUAN Ye, FENG Qibin, LYU Guoqiang
2021, 42(1): 182-187. DOI: 10.5768/JAO202142.0105001
Abstract FullText HTML PDF
Research on chemical strengthening technology for K9 optical glass
LI Qiantao, XIONG Changxin, YANG Changcheng
2021, 42(1): 188-193. DOI: 10.5768/JAO202142.0105002
Abstract FullText HTML PDF
High SNR multi-wavelength 2 μm actively mode-locked fiber laser
ZHAO Ming, WANG Tianshu
2021, 42(1): 194-199. DOI: 10.5768/JAO202142.0108001
Abstract FullText HTML PDF
Simultaneous measurement sensor of temperature and stress based on UV lithography phase-shifted grating
HU Yaosheng, LI Hanyang
2021, 42(1): 200-206. DOI: 10.5768/JAO202142.0108002
Abstract FullText HTML PDF