column
Study on parameters measurement technology of high energy and high power laser
LI Gaoping, CHEN Chao, LI Dong, WU Lei, ZHANG Biao, YU Dongyu, YIN Wanhong
2020, 41(4): 645-650. DOI: 10.5768/JAO202041.0409001
Abstract FullText HTML PDF
Progress of terahertz metrology research and standard construction
DENG Yuqiang
2020, 41(4): 651-661. DOI: 10.5768/JAO202041.0409002
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of particle field digital holography based on deep learning
WU Yufeng, WU Jiachen, HAO Ran, JIN Shangzhong, CAO Liangcai
2020, 41(4): 662-674. DOI: 10.5768/JAO202041.0409003
Abstract FullText HTML PDF
High energy laser far-field irradiance distribution measurement technology and its developments
CHEN Chao, LI Gaoping, ZHANG Biao, WU Lei, YU Dongyu, YIN Wanhong
2020, 41(4): 675-680. DOI: 10.5768/JAO202041.0409004
Abstract FullText HTML PDF
Three-dimensional deformation measurement based on digital speckle pattern interferometry
WANG Yonghong, BAO Fengqing, ZHANG Xiao, ZHAO Qihan, CHEN Weijie, YAN Peizheng
2020, 41(4): 681-689. DOI: 10.5768/JAO202041.0409005
Abstract FullText HTML PDF
Research on time domain parameters measurement of single pulse femtosecond laser
WU Lei, ZHANG Biao, YU Bing, YUAN Liang, CHEN Chao, XUE Yuanyuan, DONG Zaitian, YANG Hongru, LI Gaoping
2020, 41(4): 690-696. DOI: 10.5768/JAO202041.0407001
Abstract FullText HTML PDF
Vegetation canopy height inversion method based on spaceborne laser altimetry system
ZHANG Ying, LI Song, ZHANG Wenhao, LUO Min
2020, 41(4): 697-703. DOI: 10.5768/JAO202041.0407002
Abstract FullText HTML PDF
Research on measurement method of laser beam quality with orthogonal slit scanning
ZHAO Juncheng, YIN Wanhong, LIU Jianping, YANG Pengli, DONG Zaitian
2020, 41(4): 704-710. DOI: 10.5768/JAO202041.0407003
Abstract FullText HTML PDF
Study on calibration system and method of femtojoule laser energy meter
QIN Yan, HAN Zhansuo, LIN Lihong, WANG Jiangang, LI Jie, WANG Bing, YANG Hongru
2020, 41(4): 711-716. DOI: 10.5768/JAO202041.0407004
Abstract FullText HTML PDF
Optical properties measuring device based on tunable femtosecond laser
WANG Weimin, HE Yingwei, XU Yinuo, XU Nan, JING Xufeng, LIU Xiangliang, FU Yangting, GAN Haiyong
2020, 41(4): 717-722. DOI: 10.5768/JAO202041.0407005
Abstract FullText HTML PDF
Spectral calibration of atmosphere hyper-spectral resolution infrared sounder
KE Junyu, WANG Dongjie, GUO Yongxiang, ZHANG Mengyu, LIU Junhang
2020, 41(4): 723-729. DOI: 10.5768/JAO202041.0406001
Abstract FullText HTML PDF
Research on low-temperature infrared radiation measurement technology under vacuum condition
QIU Chao, ZHAI Siting, WU Kexuan, SUN Hongsheng, WANG Jiapeng, ZHANG Yuguo, YANG Wanglin, DU Jidong, GUO Yapin
2020, 41(4): 730-736. DOI: 10.5768/JAO202041.0406002
Abstract FullText HTML PDF
Research of temperature uniformity and size-of-source effect in infrared spectral radiance measurement
HE Shufang, WANG Yanfei, DAI Caihong, LIU Jinyuan, FENG Guojin
2020, 41(4): 737-742. DOI: 10.5768/JAO202041.0406003
Abstract FullText HTML PDF
Design and performance test of self-calibration multichannel infrared radiometer
ZHANG Yunxiang, LI Xin, LI Chen, ZHENG Xiaobing
2020, 41(4): 743-753. DOI: 10.5768/JAO202041.0406004
Abstract FullText HTML PDF
Missile-borne measuring device of effective light intensity spatial distribution for pulsed light source
YUAN Liang, QIU Lirong, KANG Dengkui, LI Hongguang, LIU Ruixing, LU Fei, YU Bing, JIANG Changlu, WANG Shengyun
2020, 41(4): 754-760. DOI: 10.5768/JAO202041.0410001
Abstract FullText HTML PDF
Nitrate nitrogen concentration detection method based on principal component analysis and BP neural network
CHEN Peng, YAN Xianze, HAN Yangyang, WU Chenyang, ZAN Hao
2020, 41(4): 761-768. DOI: 10.5768/JAO202041.0410002
Abstract FullText HTML PDF
Research on image shooting technology in strong firelight
YAO Delong, CHEN Song, WEI Zhuo
2020, 41(4): 769-772. DOI: 10.5768/JAO202041.0410003
Abstract FullText HTML PDF
Research on resolution calibration device and method of ultraviolet image intensifier
WANG Shengyun, SHI Jifang, XIE Qi, SUN Yunan, YU Bing, LI Hongguang, KANG Dengkui
2020, 41(4): 773-777. DOI: 10.5768/JAO202041.0409901
Abstract FullText HTML PDF
Research for calibration technology of ultraviolet-vacuum ultraviolet imaging spectrometer
SUN Hongsheng, SUN Guangwei, WANG Jiapeng, ZHANG Yuguo, LI Shiwei, ZHAI Siting
2020, 41(4): 778-785. DOI: 10.5768/JAO202041.0409902
Abstract FullText HTML PDF
Application of terahertz spectroscopy in THDCPD isomers detection
WU Bin, YANG Yanzhao, YING Chengping, LIU Hongyuan, ZHANG Peng, WANG Hengfei
2020, 41(4): 786-790. DOI: 10.5768/JAO202041.0409903
Abstract FullText HTML PDF
Single test error analysis for integral sensitivity of low-light-level image intensifier
BAI Xiaofeng, CHENG Hongchang, HE Kaiyuan, HAN Kun, YANG Shuning, LI Junguo, CHEN Xulang, DANG Xiaogang, WANG Lei
2020, 41(4): 791-795. DOI: 10.5768/JAO202041.0404001
Abstract FullText HTML PDF
Research on afterglow measurement method of image intensifier based on P31 phosphor powder
YAO Ze, CHENG Hongchang, LI Tao, ZHOU Yujian, HUANG Wujun, LI Dan
2020, 41(4): 796-800. DOI: 10.5768/JAO202041.0404002
Abstract FullText HTML PDF
Distortion correction research by gravity for 300-mm-aperture flat based on multi-point adjustable support
WANG Yuntao, CHEN Lei, CHEN Jia, ZHANG Zhengyu, KONG Lu
2020, 41(4): 801-809. DOI: 10.5768/JAO202041.0409801
Abstract FullText HTML PDF
Measurement method research for Micro-CT system based on combined calibrator
SHA Tongtong, HU Xiaodong, ZHAO Jintao, ZOU Jing
2020, 41(4): 810-815. DOI: 10.5768/JAO202041.0409802
Abstract FullText HTML PDF
Large angle range beam scanning control based on crystal spatial light modulator
ZHENG Xinbo, ZHANG Xuan, LUAN Lin, HONG Hanyu
2020, 41(4): 816-821. DOI: 10.5768/JAO202041.0409803
Abstract FullText HTML PDF
Calibration method of light field refocusing position in 3D dose measurement system based on scintillator
YAN Xuewen, HE Liang, LI Hua, LI Deyuan, ZHANG Xiaodong
2020, 41(4): 822-828. DOI: 10.5768/JAO202041.0409804
Abstract FullText HTML PDF
Integrated design of three-dimensional continuous displacement measurement with temporal speckle interferometry
LIU Zihui, GAO Zhan, GAO Chenjia, WANG Xu, ZHONG Chuqian, LIU Yuchen, ZHANG Yuan
2020, 41(4): 829-836. DOI: 10.5768/JAO202041.0409805
Abstract FullText HTML PDF
Multi-level detection method for PCB board defects based on improved template matching and image difference
ZHU Han, LIN Li, WANG Jianhua, CHEN Jian
2020, 41(4): 837-843. DOI: 10.5768/JAO202041.0409806
Abstract FullText HTML PDF
Method of optical flat elements surface figure detection with high accuracy based on phase measurement deflectormetry
LI Dahai, WANG Ruiyang, ZHANG Xinwei
2020, 41(4): 844-856. DOI: 10.5768/JAO202041.0405001
Abstract FullText HTML PDF
Geometric characteristics and error analysis of standard spherical lens
YUAN Qun, JI Wen, GAO Zhishan
2020, 41(4): 858-868. DOI: 10.5768/JAO202041.0405002
Abstract FullText HTML PDF
Study on automatic measurement method of elastic modulus for optical glass
GUO Changli, HUANG Zhang
2020, 41(4): 869-875. DOI: 10.5768/JAO202041.0405003
Abstract FullText HTML PDF
Structural texture defects detection method based on frequency domain texture elimination
WU Hao, XU Xiangrong, XU Sixiang
2020, 41(4): 876-880. DOI: 10.5768/JAO202041.0405004
Abstract FullText HTML PDF