column
Optical design of VIS/MWIR dual-band common-aperture system
HAN Peixian, REN Ge, LIU Yong, GUO Junli, ZHOU Jianwei, CUI Zhangang
2020, 41(3): 435-440. DOI: 10.5768/JAO202041.0301001
Abstract FullText HTML PDF
Absorptance measurement on Nb2O5 coating with lock-in thermography method
LIU Feng, GALLAIS Laurent
2020, 41(3): 441-446. DOI: 10.5768/JAO202041.0301002
Abstract FullText HTML PDF
Research on diffraction effect of primary mirror in segmented telescope
ZHANG Long, WANG Xiaokun, CHENG Qiang, HU Haixiang
2020, 41(3): 447-454. DOI: 10.5768/JAO202041.0301003
Abstract FullText HTML PDF
Analysis and suppression of stray light in miniaturized panoramic system
LI Yuheng, LIU Zhiying, HUANG Yunhan, WANG Xu
2020, 41(3): 455-461. DOI: 10.5768/JAO202041.0301004
Abstract FullText HTML PDF
Denoising method for spectrum of spatial heterodyne spectrometer
WANG Xinqiang, ZHANG Shiyi, XIONG Wei, YE Song, WANG Fangyuan, LI Shu, LI Li
2020, 41(3): 462-468. DOI: 10.5768/JAO202041.0301005
Abstract FullText HTML PDF
Design of narrow beam illumination optical system based on LD excitation phosphor white light source
GUO Jintao, XIONG Deping, WEN Kunhua, HE Miao, ZHANG Zhiqing, XIA Zhifeng, XU Yiqin
2020, 41(3): 469-476. DOI: 10.5768/JAO202041.0301006
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of focal length error in torsion angle measurement system
YANG Wenchang, WANG Zhiqian, SONG Zhuoda, DU Wen, LI Qinwen
2020, 41(3): 477-481. DOI: 10.5768/JAO202041.0301007
Abstract FullText HTML PDF
Light field refocusing analysis of different interpolation algorithms
CHANG Qing, ZHAO Shuangming
2020, 41(3): 482-489. DOI: 10.5768/JAO202041.0302001
Abstract FullText HTML PDF
Depth estimation based on adaptive pixel-level attention model
CHEN Yuru, ZHAO Haitao
2020, 41(3): 490-499. DOI: 10.5768/JAO202041.0302002
Abstract FullText HTML PDF
Multi-focus image fusion method based on improved VGG network
CHEN Qingjiang, WANG Zebai, CHAI Yuzhou
2020, 41(3): 500-507. DOI: 10.5768/JAO202041.0302003
Abstract FullText HTML PDF
Self-adaptive bridge bare rebar detection algorithm based on local image segmentation and multi-feature filtering
HE Fuqiang, LUO Hong, YAO Xuelian, PING An
2020, 41(3): 508-515. DOI: 10.5768/JAO202041.0302004
Abstract FullText HTML PDF
Roll coating thickness image detection based on ant colony algorithm
BAO Nengsheng, FANG Haitao
2020, 41(3): 516-522. DOI: 10.5768/JAO202041.0302005
Abstract FullText HTML PDF
Generation of sparse spectrum turbulence phase screen by partition allocation method
ZHANG Xiaoqi, NI Xiaolong, LIU Zhi, CONG Minghui, ZHANG Jie
2020, 41(3): 523-530. DOI: 10.5768/JAO202041.0302006
Abstract FullText HTML PDF
Research on weld defect image classification based on convolutional neural network
GU Jing, ZHANG Keshuai, ZHU Yiman
2020, 41(3): 531-537. DOI: 10.5768/JAO202041.0302007
Abstract FullText HTML PDF
Image detection method for surface defects of brake pads
HAN Zhiwei, GAO Meifeng
2020, 41(3): 538-547. DOI: 10.5768/JAO202041.0302008
Abstract FullText HTML PDF
Measurement system of radiation sensitivity for UV image intensifier
WANG Shengyun, XIE Qi, SHI Jifang, SUN Yunan, YU Bing, KANG Dengkui
2020, 41(3): 548-552. DOI: 10.5768/JAO202041.0303001
Abstract FullText HTML PDF
Visual inspection method of detecting flaws on optical glasses surface
ZHU Yudong, CHEN Yuxue
2020, 41(3): 553-558. DOI: 10.5768/JAO202041.0303002
Abstract FullText HTML PDF
Measurement method of axicon cone angle based on moire fringes of non-diffracting beam
YANG Liangen, LIU Fan, RAN Jingjing, ZHAI Zhongsheng
2020, 41(3): 559-564. DOI: 10.5768/JAO202041.0303003
Abstract FullText HTML PDF
Research on multi-sensor combination method for estimating relative pose
LU Ye, MA Guolu, ZENG Guoying, XIAO Xingwei
2020, 41(3): 565-570. DOI: 10.5768/JAO202041.0303004
Abstract FullText HTML PDF
Compound eye binocular vision ranging method based on target motion
GAO Wenjing, YANG Yuli, XING Qiang, XU Haili
2020, 41(3): 571-579. DOI: 10.5768/JAO202041.0303005
Abstract FullText HTML PDF
Research on 3D measurement and reconstruction of high-precision profile of multi-frequency grating object
YU Zihao, LIU Jin, YANG Haima, LI Meiying, XU Wei, XU Bin
2020, 41(3): 580-585. DOI: 10.5768/JAO202041.0303006
Abstract FullText HTML PDF
Research on brightness adjustable integral sphere light source technology and its application
WANG Shaoshui, ZHAO Facai, SUN Quanshe
2020, 41(3): 586-590. DOI: 10.5768/JAO202041.0303007
Abstract FullText HTML PDF
Research on near-infrared polarization-independent metalens
PU Xinxin, ZHOU Shun, XIAO Xiangguo, ZHU Yechuan, CHENG Jin, LIU Weiguo
2020, 41(3): 591-596. DOI: 10.5768/JAO202041.0305001
Abstract FullText HTML PDF
Fresnel lens design for human posture estimation sensing
HE Yelin, ZHANG Jun
2020, 41(3): 597-602. DOI: 10.5768/JAO202041.0305002
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of image telecentric lens for optical field multispectral camera
LIU Bo, LIU Jun, GAO Ming, LI Yang, ZHANG Wenxi
2020, 41(3): 603-610, 617. DOI: 10.5768/JAO202041.0305003
Abstract FullText HTML PDF
Research on analytical method of laser scanning projection files based on IGES
FAN Chengbo, ZHANG Mengmeng, LIU Jiqiang, CHEN Yuqing, LI Lijuan, HOU Maosheng
2020, 41(3): 611-617. DOI: 10.5768/JAO202041.0305004
Abstract FullText HTML PDF
Design of miniaturized fiber grating demodulation system and simulation evaluation of peak-detection algorithm
SUN Shanshan, YANG Xiong, WANG Haiyong, JIANG Yajun, YANG Dexing
2020, 41(3): 618-625. DOI: 10.5768/JAO202041.0308001
Abstract FullText HTML PDF
Research on MIMO channel capacity for adaptive power allocation visible light
YANG Borui, ZHAO Li, LU Ying, ZHOU Yu
2020, 41(3): 626-630. DOI: 10.5768/JAO202041.0308002
Abstract FullText HTML PDF
Micro-nano structure transfer method of optical fiber end face based on PDMS
HOU Tianfei, ZHAO Fusheng, WANG Bin, WANG Shuo, GAO Tianyuan
2020, 41(3): 631-636. DOI: 10.5768/JAO202041.0308003
Abstract FullText HTML PDF
New photonic crystal fiber structure with high birefringence for liquid sensing
WU Rong, ZHANG Luyao, YAN Qingbo, LIU Zhen
2020, 41(3): 637-644. DOI: 10.5768/JAO202041.0308004
Abstract FullText HTML PDF