column
Design and application of optical system for high-resolution micro space-borne camera
CHEN Yufang, WU Zhencong, WANG Min
2020, 41(2): 235-241. DOI: 10.5768/JAO202041.0201001
Abstract FullText HTML PDF
Research on polarization-low level integrated imaging technology based on EMCCD
CHEN Yuanjin, ZHANG Mengjiao, DAI Fang, XU Jie, CHANG Weijing, LIANG Wanyu, SHEN Ji, HE Weiji
2020, 41(2): 242-247. DOI: 10.5768/JAO202041.0201002
Abstract FullText HTML PDF
Research on data processing method of gun barrel inner wall detection system
HUANG Zhanhua, YUE Fujun, ZHANG Guang, WANG Xingyu, ZHANG Yinxin
2020, 41(2): 248-256. DOI: 10.5768/JAO202041.0201003
Abstract FullText HTML PDF
Simulation algorithm for target location of photoelectric turret on airborne platform
QIN Chuan, WU Yujing, TAO Zhong, SANG Wei, AN Xuezhi
2020, 41(2): 257-264. DOI: 10.5768/JAO202041.0201004
Abstract FullText HTML PDF
Optical design and detection for reflective Schmidt system with large field of view
DONG Yunfen, WANG Bo, ZHANG Yingying, GONG Meng, WANG Bin
2020, 41(2): 265-269. DOI: 10.5768/JAO202041.0201005
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of thermal optical properties of airborne camera aspheric optical system
JIANG Dongxu, SUN Baoyu, LI Yingchun, LIN Jieqiong, WANG Dongxue, WANG Wenpan
2020, 41(2): 270-275. DOI: 10.5768/JAO202041.0201006
Abstract FullText HTML PDF
Optical system design of large aperture and long focal length telephoto objective lens
LI Songyan, LIANG Xiuling
2020, 41(2): 276-281. DOI: 10.5768/JAO202041.0201007
Abstract FullText HTML PDF
Research on laser shadow photography system
SHI Yuanyuan, FENG Bin, ZHANG Wenbo, XU Lei, YANG Manman
2020, 41(2): 282-287. DOI: 10.5768/JAO202041.0201008
Abstract FullText HTML PDF
Image denoising algorithm based on wavelet transform and convolutional neural network
CHEN Qingjiang, SHI Xiaohan, CHAI Yuzhou
2020, 41(2): 288-295. DOI: 10.5768/JAO202041.0202001
Abstract FullText HTML PDF
Nighttime three-dimensional target detection of driverless vehicles based on multi-view channel fusion network
WANG Yulan, SUN Shaoyuan, LIU Zhiyi, BU Defei
2020, 41(2): 296-301. DOI: 10.5768/JAO202041.0202002
Abstract FullText HTML PDF
Burr removal algorithm based on interference fringe skeleton
MEI Qisheng, WANG Min, LIANG Xiuling
2020, 41(2): 302-308. DOI: 10.5768/JAO202041.0202003
Abstract FullText HTML PDF
Low-light image color transfer algorithm based on image segmentation and local brightness adjustment
XIN Lang, LIU Jun, YUAN Yuan
2020, 41(2): 309-317. DOI: 10.5768/JAO202041.0202004
Abstract FullText HTML PDF
Study on tomographic computer generated cylindrical holography
LU Wenchao, YI Qing, ZHOU Hao, WU Dan, YANG Junyi, GU Jihua
2020, 41(2): 318-326. DOI: 10.5768/JAO202041.0202005
Abstract FullText HTML PDF
Research on detection agorithm of solar cell component defects based on deep neural network
LIU Huaiguang, LIU Anyi, ZHOU Shiyang, LIU Hengyu, YANG Jintang
2020, 41(2): 327-336. DOI: 10.5768/JAO202041.0202006
Abstract FullText HTML PDF
Using TensorRT for deep learning and inference applications
ZHOU Lijun, LIU Yu, BAI Lu, LIU Fei, WANG Yawei
2020, 41(2): 337-341. DOI: 10.5768/JAO202041.0202007
Abstract FullText HTML PDF
Study on TDLAS measurement method for plume velocity of solid rocket motor
YAO Delong, CHEN Song
2020, 41(2): 342-347. DOI: 10.5768/JAO202041.0203001
Abstract FullText HTML PDF
Study on temperature influence correction of gas concentration laser spectrum detection
WANG Di, LI Yushaung, PU Yu, LYU Yan, GENG Jinjian, LI Dong
2020, 41(2): 348-353. DOI: 10.5768/JAO202041.0203002
Abstract FullText HTML PDF
Research on spatial uniformity test of grating imaging spectrometer
CAO Pan, XU Shijun, SHI Xiaohong, YUAN Liang, ZHAN Chunlian
2020, 41(2): 354-360. DOI: 10.5768/JAO202041.0203003
Abstract FullText HTML PDF
Detection of trace crude oil in surface sands by THz time-domain spectroscopy
REN Zewei, ZHAN Honglei, CHEN Sitong, LI Xinyu, ZHANG Yan, CHEN Ru, MENG Zhaohui, QIN Fankai, ZHAO Kun, BAO Rima
2020, 41(2): 361-365. DOI: 10.5768/JAO202041.0203004
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic liquid film measurement with Fourier transform profilometry
GUAN Wenjie, WU Qingwei, GONG Chao, WU Yingchun, WU Xuecheng
2020, 41(2): 366-374. DOI: 10.5768/JAO202041.0203005
Abstract FullText HTML PDF
Study on measurement method by empirical mode decomposition of rainbow signal
LUO Daobin, QIN Yipan, YUE Zongmin, QIAN Lailai, SHI Bo, XIE Jiaojiao
2020, 41(2): 375-381. DOI: 10.5768/JAO202041.0203006
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of complex curved surfaces automotive headlamp based on light barrier with extended reflectors
YAO Hongbing, CHEN Feng, LI Liucheng, ZHANG Haiyun
2020, 41(2): 382-388. DOI: 10.5768/JAO202041.0205001
Abstract FullText HTML PDF
Alignment of zoom optical system based on aberration feature analysis
ZHAO Yue, LI Hua, KANG Shifa, QIN Xing, GUO Huinan
2020, 41(2): 389-393. DOI: 10.5768/JAO202041.0205002
Abstract FullText HTML PDF
Research on rotary drum assembly and adjustment technology based on improved probabilistic Hough transform
JIANG Junjia, SHEN Jianxin, ZHOU Zhe, HAN Peng
2020, 41(2): 394-399. DOI: 10.5768/JAO202041.0205003
Abstract FullText HTML PDF
Package design and realization of a microwave photon detector component
WU Yilong, LYU Xiaomeng, LIAO Ao, YE Yonggui
2020, 41(2): 400-404. DOI: 10.5768/JAO202041.0205004
Abstract FullText HTML PDF
Optical, electrical and mechanical properties and applications of multicomponent composite films
SHI Yunyun, XU Junqi, SU Junhong
2020, 41(2): 405-420. DOI: 10.5768/JAO202041.0205005
Abstract FullText HTML PDF
Improved PGC demodulation algorithm based on optical fiber laser hydrophone
RAN Yanli, NI Jingli, FU Runqiu, LIU Deming
2020, 41(2): 421-427. DOI: 10.5768/JAO202041.0208001
Abstract FullText HTML PDF
Design of resistant static pressure probe for DFB fiber laser hydrophone
LU Qizhen, HUANG Junbin, GU Hongcan, WANG Yunyun
2020, 41(2): 428-434. DOI: 10.5768/JAO202041.0208002
Abstract FullText HTML PDF