column
Optical imaging system in bionic vision based on liquid lens
Meng Xiaochen, Fan Fan, Zhu Lianqing, Lou Xiaoping
2018, 39(5): 595-599. DOI: 10.5768/JAO201839.0501001
Abstract FullText HTML PDF
Research on synchronized tracking system based on rotating mirror
Feng Bin, Shi Yuanyuan, Wu Yaoxia, Chen Ruting
2018, 39(5): 600-604. DOI: 10.5768/JAO201839.0501002
Abstract FullText HTML PDF
Research on dynamic focusing system of laser scanning projection instrument
Hou Maosheng, Yang Fan, Sun Mingli, Li Lijuan, Zhu Yundong, Lin Xuezhu
2018, 39(5): 605-612. DOI: 10.5768/JAO201839.0501003
Abstract FullText HTML PDF
Micro-lens array for integrative transmitting and receiving continuous scanning
Xie Hongbo, Wang Yao, Mao Chensheng, Su Yongpeng, Yang Lei
2018, 39(5): 613-618. DOI: 10.5768/JAO201839.0501004
Abstract FullText HTML PDF
Load analysis and structure checking of inertially stabilized platform based on cable differential transmission
Li Daquan, Hong Huajie, Yuan Dongyang, Jiang Xianliang
2018, 39(5): 619-626. DOI: 10.5768/JAO201839.0501005
Abstract FullText HTML PDF
Spatial rotation multi-axis parallelism adjustment and calibration technology
Zhao Wei, Chang Ming, Liu Hu, Zhao Hongjun, Jiang Feng, Li Yuxi, Zhang Xiangming, Yang Xiaoqiang
2018, 39(5): 627-632. DOI: 10.5768/JAO201839.0501006
Abstract FullText HTML PDF
Design of dual-wavelength M-Z interference system based on prism structure
Li Xiaoxiao, Shen Tao, Zhou Yan
2018, 39(5): 633-637. DOI: 10.5768/JAO201839.0501007
Abstract FullText HTML PDF
Design of compact optical system with large aperture and ultra long focal length
Xu Mengmeng, Xue Donglin, Zeng Xuefeng
2018, 39(5): 638-643. DOI: 10.5768/JAO201839.0501008
Abstract FullText HTML PDF
Design of large aperture and long focal length zoom optical system
Ba Hubing, Miao Li
2018, 39(5): 644-649. DOI: 10.5768/JAO201839.0501009
Abstract FullText HTML PDF
Design of embedded system for optical angle measurement based on linear array CCD
Cheng Yao, Zhao Jian, Mi Zengzhen
2018, 39(5): 650-654. DOI: 10.5768/JAO201839.0501010
Abstract FullText HTML PDF
Remote sensing image fusion based on deep learning non-subsampled shearlet
Chen Qingjiang, Li Yi, Chai Yuzhou
2018, 39(5): 655-666. DOI: 10.5768/JAO201839.0502001
Abstract FullText HTML PDF
Research and application of binarization algorithm of QR code image under complex illumination
Gan Zhijian, Fang Junbin, Guan Heyuan, Tang Jieyuan, Luo Yunhan, Yu Jianhui, Lu Huihui, Zhang Jun, Zhong Yongchun, Chen Zhe
2018, 39(5): 667-673. DOI: 10.5768/JAO201839.0502002
Abstract FullText HTML PDF
Fast adaptive compressed 3D imaging based on wavelet trees and Hadamard matrix
Jiang Xiaoyong, Jiang Yuqi, Dai Huidong
2018, 39(5): 674-682. DOI: 10.5768/JAO201839.0502003
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic resolution detection system design of CCD aerial camera
Zhang Xinting, Kang Lei, Yao Qinghua, Wu Qianqian
2018, 39(5): 683-686. DOI: 10.5768/JAO201839.0503001
Abstract FullText HTML PDF
Research on focal length measurement based on double Ronchi gratings
Jiang Zhengdong, Zhu Ronggang, Chen Lei, He Yong
2018, 39(5): 687-690. DOI: 10.5768/JAO201839.0503002
Abstract FullText HTML PDF
High-precision responsivity calibration system for terahertz detector
Li Xue, Fang Bo, Deng Yuqiang, Li Jianmin, Qi Cenke, Cai Jinhui
2018, 39(5): 691-696. DOI: 10.5768/JAO201839.0503003
Abstract FullText HTML PDF
No datum point zero calibration method of reconnaissance vehicle
Zhang Xuantao, Guo Cheng, Yu Shuai, Mi Jianjun
2018, 39(5): 697-700. DOI: 10.5768/JAO201839.0503004
Abstract FullText HTML PDF
Design of sub-wavelength grating for improving efficiency of OLED substrate
Zhong Kejun, Fu Yanjun, Jiang Guangyu
2018, 39(5): 701-706. DOI: 10.5768/JAO201839.0505001
Abstract FullText HTML PDF
Volume holographic mixed-gratings model in photopolymer doped with gold nanoparticles
Wu Shenghan, Cao Liangcai, Hao Jinping, Zhu Chen, Jin Guofan
2018, 39(5): 707-713. DOI: 10.5768/JAO201839.0505002
Abstract FullText HTML PDF
Application of sliding mode dynamic surface control in fast steering mirror
Wei Wenjun, Zhao Xuetong
2018, 39(5): 714-721. DOI: 10.5768/JAO201839.0505003
Abstract FullText HTML PDF
Theoretical analysis of generating two-stage non-diffracting beam based on axicon method
Yang Guiyang, Ma Guolu, Zeng Guoying
2018, 39(5): 722-728. DOI: 10.5768/JAO201839.0505004
Abstract FullText HTML PDF
Method for realizing Tracepro redevelopment based on DDE technology
Zhan Qianjing, Liu Xiaoqin, Hou Zaihong, Wu Yi
2018, 39(5): 729-734. DOI: 10.5768/JAO201839.0505005
Abstract FullText HTML PDF
Research on methane gas spectroscopy detection method based on mid-infrared DFG laser source
Fang Jiulong, Chang Jianhua, Dai Feng, Liu Zhenxing, Dou Xiaolei, Zhao Yongyi
2018, 39(5): 735-742. DOI: 10.5768/JAO201839.0506001
Abstract FullText HTML PDF
Infrared behavior recognition based on spatio-temporal two-stream convolutional neural networks
Wu Xueping, Sun Shaoyuan, Li Jiahao, Li Dawei
2018, 39(5): 743-750. DOI: 10.5768/JAO201839.0506002
Abstract FullText HTML PDF
Thermal-stress damage of MCT infrared focal plane array detector caused by laser irradiation
Xia Runqiu, Liu Yang, Zhang Yue, Niu Chunhui, Lyu Yong
2018, 39(5): 751-756. DOI: 10.5768/JAO201839.0506003
Abstract FullText HTML PDF
Transmission performance of 50 Gbit/s high-speed laser communications with QPSK modulation
Liu Xianzhu, Wang Tianshu, Chen Junda, Zhang Xinmeng, Yang Jinhua, Jiang Huilin
2018, 39(5): 757-761. DOI: 10.5768/JAO201839.0507001
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic tracking and pointing accuracy measurement method of space laser communication system
Wu Lei, Hao Shujie, Xie Xuanmei, Li Gaoping, Yu Bing, Yu Dongyu, Yin Wanhong
2018, 39(5): 762-766. DOI: 10.5768/JAO201839.0507002
Abstract FullText HTML PDF