column
Study on performance of multi spectral reconnaissance of unmanned aerial vehicle
Cheng Gang, Fang Fan, Ning Fei, Yan Ming, Gao Zedong, Ding Na
2017, 38(5): 685-688. DOI: 10.5768/JAO201738.0501001
Abstract FullText HTML PDF
Optimization method of electro-optical imaging systembased on information distortion
Ren Zhibin, Hu Jiasheng, Tang Honglang, Sun Yahui
2017, 38(5): 689-693. DOI: 10.5768/JAO201738.0501002
Abstract FullText HTML PDF
Azimuth correction of optoelectronic mast based on EO calibrated INS
Liang Qingqian, Liu Haining, Yu Shuai, Zhao Jianzhao, Liu Yu
2017, 38(5): 694-699. DOI: 10.5768/JAO201738.0501003
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of friction characteristics at low temperature of interiororientation motor assembly in an electro-optical pod
Ning Fei, Zheng Fengzhu, Wang Huilin, Zhao Zhicao, Huo Liye, Wang Peiqun
2017, 38(5): 700-705. DOI: 10.5768/JAO201738.0501004
Abstract FullText HTML PDF
Analysis and calculation of tracking target based on rotating mirror
Zhang Wenbo, Feng Bin, Wu Yaoxia
2017, 38(5): 706-712. DOI: 10.5768/JAO201738.0501005
Abstract FullText HTML PDF
Auto-tracking control method against target occlusion
Li Chao, Wu Yujing, Xu Feifei, Zhao Chuangshe, Zhang Hui, Meng Lixin
2017, 38(5): 713-718. DOI: 10.5768/JAO201738.0501006
Abstract FullText HTML PDF
Application of low-altitude photogrammetry in test ofprojectile falling point coordinates
Yu Guodong, Wang Shizan, Wang Chunyang
2017, 38(5): 719-724. DOI: 10.5768/JAO201738.0501007
Abstract FullText HTML PDF
Design of optical imaging system with high resolution, long-focus, wide angle and low distortion
Zhang Jianlong, He Lei, Yang Zhen
2017, 38(5): 725-731. DOI: 10.5768/JAO201738.0501008
Abstract FullText HTML PDF
Status and outlook of infrared semiconductor quantum dots
Geng Rui, Chen Qingshan, Lyu Yong
2017, 38(5): 732-739. DOI: 10.5768/JAO201738.0501009
Abstract FullText HTML PDF
Design of optical system for broad-band micro-spectrometer
You Zezhang, Wang Xianpei, Tian Meng, Hu Mingyu, Shen Bin
2017, 38(5): 740-745. DOI: 10.5768/JAO201738.05010010
Abstract FullText HTML PDF
Single station pose measurement method for range basedon axis image length matching
Hu Xiaoli, Tang Minggang, Zhang Sanxi, Zhang Weiguang, Zhang Yulun, Yu Chunxiang
2017, 38(5): 746-750. DOI: 10.5768/JAO201738.0502001
Abstract FullText HTML PDF
RS code performance analysis of visible lightcommunication system based on H-PPM
Hu Xiaoli, Wang Lixue, Qian Yongjie, Jiang Jie, Du Yongxing
2017, 38(5): 751-757. DOI: 10.5768/JAO201738.0502002
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive slicing algorithm to keep model characteristicsfor rapid prototyping
Zheng Hualin, Wang Haoyu
2017, 38(5): 758-763. DOI: 10.5768/JAO201738.0502003
Abstract FullText HTML PDF
Localization and ego-velocity estimation for vehiclebased on binocular image sequences
Tong Zhixue, Zhao Tao, Wang Xiaowei
2017, 38(5): 764-769. DOI: 10.5768/JAO201738.0502004
Abstract FullText HTML PDF
Optical system design of fingerprint and finger veinimages compound acquisition
Ji Zijuan, Bao Jiaqi, Yin Juanjuan
2017, 38(5): 770-776. DOI: 10.5768/JAO201738.0502005
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic detection of object deformation based onshearing speckle interferometry
Guo Yuan, Liu Dandan, Mao Qi
2017, 38(5): 777-783. DOI: 10.5768/JAO201738.0503001
Abstract FullText HTML PDF
Measurement of aperture based on fractional derivativefor eliminating local strong reflection
Tang Ruiyin, Wang Quan, He Hongkun, Hu Lianjun
2017, 38(5): 784-789. DOI: 10.5768/JAO201738.0503002
Abstract FullText HTML PDF
3D measurement method based on binary fringe plusphase coding fringe defocus projection
Zeng Zhuohuan, Huang Chao, Qu Guoli, Fu Yanjun
2017, 38(5): 790-797. DOI: 10.5768/JAO201738.0503003
Abstract FullText HTML PDF
Three dimensional shape restoration method with parallellight interference projection
Wang Yi, Liu Huiyan, Song Baogen
2017, 38(5): 798-803. DOI: 10.5768/JAO201738.0503004
Abstract FullText HTML PDF
Screening of light environment evaluation indices for ship night navigation
Huang Cheng, Zhu Jinshan
2017, 38(5): 804-809. DOI: 10.5768/JAO201738.0503005
Abstract FullText HTML PDF
High-resolution X-ray CCD camera based on the first generation image intensifier
Liu Shulin, Yang Luping, Dong Yuhui, Huang Mingju, Su Detan, Yan Baojun, Wen Kaile, Qi Huirong, Yang Yuzhen, Yu Yang
2017, 38(5): 810-814. DOI: 10.5768/JAO201738.0505001
Abstract FullText HTML PDF
Flexible support structure design of lightweight thin reflector
Yang Jianli, Qi Yuan, Yang Xiaoqiang, Zhu Lei, Teng Guoqi, Shi Daoyun
2017, 38(5): 815-819. DOI: 10.5768/JAO201738.0505002
Abstract FullText HTML PDF
Design of stage lamp with zoom lens based on RGBW light source
Dong Wenjuan, Shi Lin, Meng Shuang, Xia Lei, Zuo Hui, Ding Guilin
2017, 38(5): 820-825. DOI: 10.5768/JAO201738.0505003
Abstract FullText HTML PDF
Effect of working angle on system sensitivity in laser triangulation
Bai Fuzhong, Zhang Xiaoyan, Liu Zhen, Gao Xiaojuan, Wang Ying
2017, 38(5): 826-830. DOI: 10.5768/JAO201738.0507001
Abstract FullText HTML PDF
Effective ablation focus determination of femtosecondlaser by using spot image feature
Wang Fubin, Liu Tongle, Wu Chen, Hu Lianjun, Chen Zhikun, Paul Tu
2017, 38(5): 831-836. DOI: 10.5768/JAO201738.0507002
Abstract FullText HTML PDF
Effect of static/dynamic etching on surface quality andlaser-induced damage of fused silica
Wang Zhiqiang, Yang Ke, Li Yuan, Yan Hongwei, Yuan Xiaodong, Zhang Lijuan, Liu Taixiang
2017, 38(5): 837-843. DOI: 10.5768/JAO201738.0507003
Abstract FullText HTML PDF
Broadband THz single-mode single-polarization hollow core fiber
Hou Yu
2017, 38(5): 844-847. DOI: 10.5768/JAO201738.0508001
Abstract FullText HTML PDF
High sensitive fiber strain sensor
Lu Weitao, Zhang Shuanmin, Chen Anfeng, Qiang Wei, Wang Cheng, Wang Jian
2017, 38(5): 848-851. DOI: 10.5768/JAO201738.0508002
Abstract FullText HTML PDF
Wavelength calibration method of temperature FBG basedon FPGA and DS18B20
Tang Chenfei, Wan Shengpeng, Jia Peng, Chen Ruilin
2017, 38(5): 852-856. DOI: 10.5768/JAO201738.0508003
Abstract FullText HTML PDF