column
Optical de-scanning technique in search and track systems using focal plane array detectors
Jiao Mingyin, Kang Wenli, Zhou Xiaobin
2017, 38(4): 521-525. DOI: 10.5768/JAO201738.0401001
Abstract FullText HTML PDF
Multiple physical fields system simulation for high energy laser weapon target attacking
Zhang Haochun, Song Naiqiu, Dai Zanen, Zhao Yang
2017, 38(4): 526-532. DOI: 10.5768/JAO201738.0401002
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of wide-angle multi-wavelength f-theta lens
Zhou Yan, Shen Tao
2017, 38(4): 533-537. DOI: 10.5768/JAO201738.0401003
Abstract FullText HTML PDF
Optical system design of TV sight/visual direct-view sight
Chen Jiao, Teng Guoqi, Hu Bo, Wang Ling, Zhang Bo, Zhang Jun
2017, 38(4): 538-542. DOI: 10.5768/JAO201738.0401004
Abstract FullText HTML PDF
Design of uniform and long distance illumination
Xie Hongbo, Jiang Min, Yang Lei, Meng Qingbin, Fang Chunlun
2017, 38(4): 543-548. DOI: 10.5768/JAO201738.0401005
Abstract FullText HTML PDF
Optimal design of supersonic gaseous film cooling optical performance
Yi Siqi, Ding Haolin, Long Zhiqiang
2017, 38(4): 549-554. DOI: 10.5768/JAO201738.0401006
Abstract FullText HTML PDF
Astronomy optical interferometric telescope array optimization based on modified UV sampling method
Sun Changsheng, Zhu Yongtian, Hu Zhongwen, Xu Teng, Wu Zhen
2017, 38(4): 555-561. DOI: 10.5768/JAO201738.0401007
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on phase noise and frequency stability of optic-electronic oscillator
Fan Zhiqiang, Qiu Qi, Su Jun, Yang Ning, Zhang Tianhang, Yu Zhenfang
2017, 38(4): 562-568. DOI: 10.5768/JAO201738.0401008
Abstract FullText HTML PDF
Chaotic-pulse hybrid signal optical time domain reflectometer
Guo Shuangqi, Ma Jun, Zhang Jianguo, Xu Hang
2017, 38(4): 569-574. DOI: 10.5768/JAO201738.0401009
Abstract FullText HTML PDF
Structure of fringe reflection technique with low phase ambiguous error
Wu Yuxiang, Yang Mei, Pan Zhipeng, Li Rong, Yue Huimin, Liu Yong
2017, 38(4): 575-580. DOI: 10.5768/JAO201738.0401010
Abstract FullText HTML PDF
Liquid-crystal beam deflection wave control methodbased on phased array radar
Du Shengping, Huang Yongmei, Fu Chengyu, Guo Hongyang
2017, 38(4): 581-586. DOI: 10.5768/JAO201738.0402001
Abstract FullText HTML PDF
3D shape acquisition technology of object with largedepth based on integral imaging
Zhang Lei, Jiao Xiaoxue, Sun Yu, Liu Shaopeng, Xie Yan, Zhao Xing
2017, 38(4): 587-591. DOI: 10.5768/JAO201738.0402002
Abstract FullText HTML PDF
Gaussian mixture grayscale image enhancement algorithm based onparticle swarm optimization
Chen Haoyue, Qian Jun, Jiang Wentao, Yang Yizhou, Song Lei, Huang Xiying
2017, 38(4): 592-598. DOI: 10.5768/JAO201738.0402003
Abstract FullText HTML PDF
White-light LED clusters with high color rendering index
Liu Jianxin, Tian Huijuan, Hong Zhen, Liu Huan
2017, 38(4): 599-605. DOI: 10.5768/JAO201738.0402004
Abstract FullText HTML PDF
Deviation measurement of sniper's line of sight and electric firing control
Geng Qiang, Liu Hua, Fan Dapeng
2017, 38(4): 606-612. DOI: 10.5768/JAO201738.0103001
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on multi-optical parameter imaging technology under fog and haze weather
Chen Ligang, Feng Weiwei
2017, 38(4): 613-616. DOI: 10.5768/JAO201738.0403002
Abstract FullText HTML PDF
Photogrammetry form of paraboloid antenna in vacuum cryogenic environment
Yang Linhua, Zhang Bolun, Jiang Shanping, Zhang Pengsong
2017, 38(4): 617-621. DOI: 10.5768/JAO201738.0403003
Abstract FullText HTML PDF
Measurement of aperture based on wavelet transformand mathematical morphology
Tang Ruiyin, Wang Quan, He Hongkun, Hu Lianjun
2017, 38(4): 622-626. DOI: 10.5768/JAO201738.0403004
Abstract FullText HTML PDF
Alignment technology for reflective optical system imaging with long focus and wide aperture
Zhang Xiangming, Kong Longyang, Li Yuxi, Jiang Feng, Zhao Hongjun, Wang Qi
2017, 38(4): 627-631. DOI: 10.5768/JAO201738.0405001
Abstract FullText HTML PDF
Feasibility study of corrector lens as window for LAMOST vacuum camera
Chen Wenliang, Hou Yonghui, Xu Mingming, Zhang Tianyi
2017, 38(4): 632-638. DOI: 10.5768/JAO201738.0405002
Abstract FullText HTML PDF
Structure design and assembling of compensator for off-axis aspheric surface with large asphericity
Wu Zhonghua, Yuan Lüjun, Zhu Yongtian, He Li
2017, 38(4): 639-643. DOI: 10.5768/JAO201738.0405003
Abstract FullText HTML PDF
Design and manufacture method of micro step reflector for static Fourier transform spectrometer
Zhang Mingxuan, Gao Jiaobo, Meng Hemin, Zhang Fang, Sun Kefeng, Fan Zhe, Wang Xicheng
2017, 38(4): 644-648. DOI: 10.5768/JAO201738.0405004
Abstract FullText HTML PDF
Analysis and research on image jitter of airborne infrared turret under low temperature
Ma Aiqiu, Zhang Ming, Lu Heng, Xue Yonggang, Yuan Bo, Feng Jie, Zhao Wei, Gao Qiang
2017, 38(4): 649-654. DOI: 10.5768/JAO201738.0406001
Abstract FullText HTML PDF
Three-wavelength on-line infrared thermometry for MOCVD
Yang Chaopu, Li Chun, Fang Wenqing, Liu Biyu, Liu Mingbao, Zhou Chunsheng
2017, 38(4): 655-659,678. DOI: 10.5768/JAO201738.0406002
Abstract FullText HTML PDF
Thermal analysis and parameter optimization of spaceborne lidar filter
Zhang Yaya, Xu Mingming, Liu Dong, Bo Guangyu, Shen Wei, Chen Jiexiang
2017, 38(4): 660-664. DOI: 10.5768/JAO201738.0407001
Abstract FullText HTML PDF
Effect of mirror defect on laser beam quality
Cheng Qiuhu, Wang Shiyu, Guo Zhen, Cai Defang, Li Bingbin
2017, 38(4): 665-669. DOI: 10.5768/JAO201738.0407002
Abstract FullText HTML PDF
High repetition rate dua-wavelength laser for under water detection
Shen Zhaoguo, Wang Jianzhou, Dong Tao, Zhang Xiaojie, Hao Peiyu, Zhang Fengxia, Zhao Zhenyu
2017, 38(4): 670-673. DOI: 10.5768/JAO201738.0407003
Abstract FullText HTML PDF
Coupling lens design of fiber lighting based on free-form surface
Ding Yi, Shi Yan, Wang Xiaofeng, Chen Liang, Jin Shangzhong
2017, 38(4): 674-678. DOI: 10.5768/JAO201738.0408001
Abstract FullText HTML PDF
Design of spectrum measurement system based on Mach-Zehnder optical fiber interference
Li Jie, Zhang Xiaoqing, Jia Yudong
2017, 38(4): 679-684. DOI: 10.5768/JAO201738.0408002
Abstract FullText HTML PDF