column
Application of precision flexible drive in electro-optical system
Zhang Weiguo, Hou Junzhan, Duan Hongjian, Hu Bo, Gao Jun, Wang Jianjun
2017, 38(3): 341-347. DOI: 10.5768/JAO201738.0301001
Abstract FullText HTML PDF
Design of dual-band common aperture camera optical system
Sun Ting, Zhu Haiyan, Yang Zijian, Zhang Xuanzhi, Yang Huamei
2017, 38(3): 348-351. DOI: 10.5768/JAO201738.0301002
Abstract FullText HTML PDF
Athermalization and suppression of narcissus for medium-wave infrared optical system
Xie Hongbo, Meng Qingbin, Yang Lei, Jiang Min, Fang Chunlun, Ren Delun
2017, 38(3): 352-357. DOI: 10.5768/JAO201738.0301003
Abstract FullText HTML PDF
Fast visible light indoor positioning system based on smart phone
Yang Zhen, Fang Junbin, Chen Zhe
2017, 38(3): 358-364. DOI: 10.5768/JAO201738.0301004
Abstract FullText HTML PDF
Development of multipurpose calibration device on variable angle chromaticity and LED single tube light color
Li Yi, Zhou Bingzhi, Qin Yu, Zong Shimin, Yang Mei, Hua Xiaowei
2017, 38(3): 365-371. DOI: 10.5768/JAO201738.0301005
Abstract FullText HTML PDF
Mechatronic joint modeling and simulation of stable platform of aviation gravimeter
Chen Jie, Fan Dapeng
2017, 38(3): 372-380. DOI: 10.5768/JAO201738.0301006
Abstract FullText HTML PDF
Realization of X-ray backlight imaging
Liu Lifeng, Xiao Shali, Qian Jiayu
2017, 38(3): 381-384. DOI: 10.5768/JAO201738.0302001
Abstract FullText HTML PDF
Construction and evaluation of 16 mv fine guide star catalog
Zhao Yuejiao, Yin Dayi, Xu Chun, Fu Yutian
2017, 38(3): 385-391. DOI: 10.5768/JAO201738.0302002
Abstract FullText HTML PDF
Embossed imaging technology based on phase-shifting structured light illumination
Liu Shuqin, Zhong Jingang, Ma Xiao, Zhang Zibang, Li Ying
2017, 38(3): 392-399. DOI: 10.5768/JAO201738.0302003
Abstract FullText HTML PDF
Solution to relative position of cameras without public FOV
Lu Yanan, Wan Zijing, Wang Xiangjun
2017, 38(3): 400-405. DOI: 10.5768/JAO201738.0302004
Abstract FullText HTML PDF
Infrared image selective encryption algorithm based on multi-featuredifference detection and joint control mapping
Xiao Ning, Li Aijun
2017, 38(3): 406-414. DOI: 10.5768/JAO201738.0302005
Abstract FullText HTML PDF
Polarization defogging method based on maximum andminimum intensity images
Zhao Lujian, Gao Jun, Bi Ran, Fan Zhiguo
2017, 38(3): 415-420. DOI: 10.5768/JAO201738.0302006
Abstract FullText HTML PDF
Semantic segmentation of night vision images for unmanned vehicles based on deep learning
Gao Kaijun, Sun Shaoyuan, Yao Guangshun, Zhao Haitao
2017, 38(3): 421-428. DOI: 10.5768/JAO201738.0302007
Abstract FullText HTML PDF
Visual locating of mobile robot based on adaptive down sampling
Miao Lijun, Che Ziyuan
2017, 38(3): 429-433. DOI: 10.5768/JAO201738.0302008
Abstract FullText HTML PDF
Visualization of nanometer head slider lubricant films based on ellipsometric microscope
Liu Qingqing, Su Yang
2017, 38(3): 434-437. DOI: 10.5768/JAO201738.0303001
Abstract FullText HTML PDF
Flexible vision shape measurement by multi-way combination intersection
Jing Jiang, Yang Linghui, Lin Jiarui, Guo Yin
2017, 38(3): 438-444. DOI: 10.5768/JAO201738.0303002
Abstract FullText HTML PDF
Feasibility on attitude measurement of flying target usingweak perspective projection in range
Hu Xiaoli, Zhang Sanxi, Tang Minggang, Rong Xiaolong, Wu Haiying, Liu Biao
2017, 38(3): 445-450. DOI: 10.5768/JAO201738.0303003
Abstract FullText HTML PDF
Measurement method for FOV conformity between channels ofaperture-divided detection system
Hu Qiang, Qiu Zhenwei, Cui Shanshan, Hong Jin, Wang Xiangjing
2017, 38(3): 451-455. DOI: 10.5768/JAO201738.0303004
Abstract FullText HTML PDF
Infrared modulation detecting technology of electro-optic radar
Zhang Yang, Wang Qingxiang, Zhu Le
2017, 38(3): 456-462. DOI: 10.5768/JAO201738.0303005
Abstract FullText HTML PDF
Verification method of spectral calibration accuracy for hyperspectral remote sensors
Ding Lei, Yuan Yinlin, Zheng Xiaobing, Zhang Yanna, Qi Tao, Wu Haoyu
2017, 38(3): 463-468. DOI: 10.5768/JAO201738.0303006
Abstract FullText HTML PDF
Absolute test of flats based on even or odd functions
Li Yuchen, Han Sen, Wu Quanying, Tang Shouhong, Li Xueyuan, Wang Quanzhao
2017, 38(3): 469-475. DOI: 10.5768/JAO201738.0303007
Abstract FullText HTML PDF
Threshold voltage characteristics of ion barrier film of MCP
Zhu Yufeng, Zhang Ni, Li Dan, Zhang Taimin, Nie Jing, Bai Xiaofeng, Li Xiangxin
2017, 38(3): 476-479,498. DOI: 10.5768/JAO201738.0106001
Abstract FullText HTML PDF
Experimental investigations on best working voltage of MCP with ion barrier film
Zhang Ni, Zhu Yufeng, Li Dan, Zhang Taimin, Liu Zhaolu, Li Xiangxin, Hao Ziheng, Chen Chang
2017, 38(3): 480-484. DOI: 10.5768/JAO201738.0106002
Abstract FullText HTML PDF
Optical system design of binocular pupil detector based onnear infrared telecentric lens
Liu Zhiying, Gao Zhishan, Fu Weiwei, Yuan Qun
2017, 38(3): 485-493. DOI: 10.5768/JAO201738.0306003
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of influence of light source on laser ultrasonic signal
Song Chao, Zheng Bin, Guo Hualing, Hou Jing
2017, 38(3): 494-498. DOI: 10.5768/JAO201738.0307001
Abstract FullText HTML PDF
561 nm yellow laser with high stability and low noise
Ma Gangfei, Yao Wenming, Ju Qiaojun, Tan Huiming, Yang Jianming, Jiang Yu, Gao Jing
2017, 38(3): 499-505. DOI: 10.5768/JAO201738.0307002
Abstract FullText HTML PDF
Probe design of nanometer measuring machine based on grating strain sensor
Feng Xugang, Du Cuicui, Zhang Jiayan
2017, 38(3): 506-513. DOI: 10.5768/JAO201738.0308001
Abstract FullText HTML PDF
Simulation design of transmission grating based on spectral beam combining teachnique
Zhang Junming, Wu Xiaojie, Ma Xiaohui, Zhang He, Zou Yonggang
2017, 38(3): 514-520. DOI: 10.5768/JAO201738.0308002
Abstract FullText HTML PDF