column
Method of designing linearization double-linkage continuous zoom lens
Yao Duo-shun, Wang Nan-xi, Kang Wen-li
2015, 36(1): 1-8. DOI: 10.5768/JAO201536.0101001
Abstract PDF
Dynamic viewer system in gunner sight for self-propelled anti-aircraft artillery
Li Qin-xue, He Yu-lan, Wang Tao, Chai Ji-he, Yan Li, Chen Xiu-ping, Qiang Hua, Zhang Ying
2015, 36(1): 9-14. DOI: 10.5768/JAO201536.0101002
Abstract PDF
Design for visual comfort of binocular optical system with large exit pupil
Liu Xiao-dong, Hou Jian-wei, Zhu Jia-li, Qiu Wei-gen, Sun Jian-hua
2015, 36(1): 15-18. DOI: 10.5768/JAO201536.0101003
Abstract PDF
Development of testing instrument of optical-axial parallelism for multi-axial systems
Huang Xin, Shen Xiang-heng, Ye Lu, Wu Jin, Zhao Yu-yan
2015, 36(1): 19-23. DOI: 10.5768/JAO201536.0101004
Abstract PDF
Design of low-light-level panoramic imaging system
Yang Zi-jian, Hu Bo, Zhang Xuan-zhi, Liu Feng, Yan Lei
2015, 36(1): 24-28. DOI: 10.5768/JAO201536.0101005
Abstract PDF
Optical design of near infrared fluorescence confocal laser scanning system
Luo Gang-yin, Wang Bi-dou, Miao Peng, Wang Lei, Wang Zhong-zhou, Qian Qing, Qian Jun
2015, 36(1): 29-34. DOI: 10.5768/JAO201536.0101006
Abstract PDF
Effect of control error of boresight angle on imaging quality of space camera
Wang Zhan, Han Cheng-shan, Li Xiang-zhi, Huang Liang, Yao Chen
2015, 36(1): 35-40. DOI: 10.5768/JAO201536.0101007
Abstract PDF
Optical design of large FOV imaging system for AOTF imaging spectrometer
Li Yong-shuai, Wang Zhi-bin, Chen You-hua, Zhang Yu-han
2015, 36(1): 41-45. DOI: 10.5768/JAO201536.0101008
Abstract PDF
Design of optical system for fiber optic spectrometer based on holographic optical elements
Jiang Li-ping, Sui Cheng-hua, Chen Xiao-ming
2015, 36(1): 46-51. DOI: 10.5768/JAO201536.0101009
Abstract PDF
Visual tracking algorithm based on improved Bhattacharyya coefficient and model update strategy
Huang An-qi, Hou Zhi-qiang, Yu Wang-sheng, Liu Xiang
2015, 36(1): 52-57. DOI: 10.5768/JAO201536.0102001
Abstract PDF
Image quality assessment method based on regional contrast and structural similarity
an Le-le, Li Hui, Qiu Ju-neng, Liang Ping
2015, 36(1): 58-63. DOI: 10.5768/JAO201536.0102002
Abstract PDF
Single-intensity-recording optical encryption technology based on phase retrieval algorithm
Wang Zhi-peng, Wang Hong-juan, Jiang Hua-long, Qin Yi
2015, 36(1): 64-70. DOI: 10.5768/JAO201536.0102003
Abstract PDF
High-precision hand-eye calibration for automatic stiffness bonder
Ye Su, Ye Yu-tang, Liu Juan-xiu, Liu Lin, Du Chun-lei
2015, 36(1): 71-76. DOI: 10.5768/JAO201536.0103001
Abstract PDF
Test method of stabilization accuracy in EO tracking system
Wang Ke-wei, Wang Xiao-yi, Wang Jing, Liu Zhao-qing, Wang Sheng-rang, Zhang Kui-jia
2015, 36(1): 77-81. DOI: 10.5768/JAO201536.0103002
Abstract PDF
Uncertainty evaluation in infrared optical material refractive index homogeneity measurement
Liang Fei, Mai Lyu-bo, Zhou Tao-geng, Wang Lei, Sha Ding-guo
2015, 36(1): 82-87. DOI: 10.5768/JAO201536.0103004
Abstract PDF
Decoding and compensation technology of turntable angle based on DSP and ADC application
Xie Na, Zhao Chuang-she, Hou Rui, Li Hong-guang, Tan Ming-dong, Liang Ting
2015, 36(1): 88-92.
Abstract PDF
Reliability of Ge-based MW antireflective films in hygrothermal environment
Chen Fen-gjin, Su Xian-jun, Ma Sheng-xi, Sun Yong-yan, Yan Kai
2015, 36(1): 93-97. DOI: 10.5768/JAO201536.0105001
Abstract PDF
Fabrication of diffractive grating based on YAG transparent ceramics
Li Hao-wei, Gong Yong-qing, XiaHou -Mingjiu, Xiao Meng-chao, Luo Ning-ning
2015, 36(1): 98-102. DOI: 10.5768/JAO201536.0105002
Abstract PDF
Machine-made bit error mechanism of absolute grating scale in different structures
Wei Qing-hai, Chen Xin, Liu Qiang, Wang hang, Chen Bin, Fang Fei-yu
2015, 36(1): 103-108. DOI: 10.5768/JAO201536.0105003
Abstract PDF
Reticle pattern process technique of germanium crystal optical code disc
Su Ying, Chen Jun-xia, Zhang Yong, Zhang Cheng-qun, Gong Tao
2015, 36(1): 109-113. DOI: 10.5768/JAO201536.0105004
Abstract PDF
Design and analysis of optical system about visible light source target
Wu Wen-bin, Chang Jin-biao, Qiu Ya-feng
2015, 36(1): 114-118. DOI: 10.5768/JAO201536.0105005
Abstract PDF
Technology of MWIR laser in directed infrared countermeasure systems
Yang Ai-fen, Zhang Jia, Li Gang, Zhang Wan-xia
2015, 36(1): 119-125. DOI: 10.5768/JAO201536.0107001
Abstract PDF
Fiber laser pumped periodically poled crystal dual-band laser
Shen Zhao-guo, Dong Tao, Meng Dong-dong, Ma Jun-ling, Tang Gang-feng, Yang Yi
2015, 36(1): 126-129. DOI: 10.5768/JAO201536.0107002
Abstract PDF
Measurement error for projective angle of spatial out-of-plane hole system in zero-lock laser gyro
Deng Xin, Bai Bo, Li Da-qi, Chen Yong
2015, 36(1): 130-133. DOI: 10.5768/JAO201536.0107003
Abstract PDF
Design of laser-s driven circuit based on MCU
Chen Xiao, Jia Hua-yu, Guo Yan
2015, 36(1): 134-139. DOI: 10.5768/JAO201536.0107004
Abstract PDF
Optical fiber refractive index sensor with temperature calibration ability
Zhou Jing-hui, Sun Hao, Yang Shen, Hu Man-li, Ye Zeng-liang, Zhou Li-bin, Zhang Xiao-lei, Yuan Liu-tong
2015, 36(1): 140-144. DOI: 10.5768/JAO201536.0108001
Abstract PDF
Design and analysis of fiber Bragg grating soil pressure sensorwith flexure of sheet structure
Zhao Yan, Zhang Ji-jun, Zou Hong, Chen Zhi-jun, Zhao Yong-mei
2015, 36(1): 145-149. DOI: 10.5768/JAO201536.0108002
Abstract PDF
Method for fiber nonlinearity mitigation in coherent optical OFDM systems based on constellation restoration
Leng Dan, HAO Yao-hong
2015, 36(1): 150-154. DOI: 10.5768/JAO201536.0108003
Abstract PDF
Design of UV DPIM modulation system based on FPGA
Ma Ning, Li Xiao-yi, Yang Gang, Chen Mou
2015, 36(1): 155-160. DOI: 10.5768/JAO201536.0108004
Abstract PDF