column
ANew method for pupil phase mask optimization in wavefront coding system
FAN Zhi-gang, FU Qiang, CHEN Shou-qian, LU Tian-yu
2011, 32(1): 1-6.
Abstract PDF
ADisplacement and rotation tracking for human face based on maximum posterior probability
LI Liang-fu, CHEN Wei-dong, ZHENG Bao-zhong
2011, 32(1): 7-12.
Abstract PDF
AResearch of polarization converter based on twoliquid-crystal variable retarders
JIANG Ji-jun, ZHANG Da-yong, LI Jian-feng, LIU Hai-tao, LUO Fei
2011, 32(1): 13-17.
Abstract PDF
AOptical design of portable spectrophotometer for colorimetry
WEN Bo, YAN Chang-xiang
2011, 32(1): 18-22.
Abstract PDF
ADesign of Fresnel lens for solar concentrator
PIAO Cong, ZHANG Guo-yu
2011, 32(1): 23-26.
Abstract PDF
ACompact optical zoom lens system for mobile phones
ZHANG Ren-jian, FENG Ya-ping, JIANG Man, REN Zhao-yu
2011, 32(1): 27-30.
Abstract PDF
ALarge-shearing block prism in electronic speckle pattern interferometry
LIU Rui-jin, SUN Ping
2011, 32(1): 31-34.
Abstract PDF
AStudy of anisotropic speckle patterns by rough cylindrical surfaces
WU Ying-li, WU Zhen-sen, ZHANG Geng
2011, 32(1): 35-39.
Abstract PDF
ASimulation of irradiation uniformity of a cylindrical pulse source
SONG Yan, SONG Gu-zhou, ZHANG Zhan-hong, MA Ji-ming, HAN Chang-cai
2011, 32(1): 40-44.
Abstract PDF
AElectro-optical detection technology for early warning
LIU Hai-bo
2011, 32(1): 45-48.
Abstract PDF
AAutomatic detection of airfield runways in SAR images
LI Zhuang, YANG Xia, YU Qi-feng
2011, 32(1): 49-53.
Abstract PDF
ASuper-resolution imaging technology for optical imaging system
HAN Jun, XUE Xiao-le, WANG Xing
2011, 32(1): 54-58.
Abstract PDF
A Seamless image mosaic based on feature invariant description
WANG Jiao-ying, CHEN Wei-dong, LI Liang-fu
2011, 32(1): 59-64.
Abstract PDF
AImproving accuracy of delay estimation in wavelet denoising
LIANG Fang, SUO Liang
2011, 32(1): 65-69.
Abstract PDF
APhase unwrapping algorism for image processing of interferogram
WAN Wen-bo, SU Jun-hong, YANG Li-hong, XU Jun-qi
2011, 32(1): 70-74.
Abstract PDF
AInformation filed parameters measurement inlaser beam riding guidance
YU Xun, YUWEN -Qian, JIANG Xu, LI Bo, LIU Bao-yuan
2011, 32(1): 75-79.
Abstract PDF
ATolerance analysis of wedge angle in Wollaston prism array
ZHANG Yue-guo, ZHANG Ji-long, WANG Zhi-bin, TIAN Er-ming, LI Xiao, WANG Xiang-ru
2011, 32(1): 80-84.
Abstract PDF
ADetection and analysis for spectral imaging TCM assessing
LI Qi-zhan, PANG Qi-chang, ZHAO Jing, ZHENG Xi-wen, WANG Lin, CUI Dai-jun
2011, 32(1): 85-90.
Abstract PDF
AFast polynomial fits sub-pixel edge detection algorithms
CHEN Jing, SHANG Ya-ceng, TIAN Jun-wei
2011, 32(1): 91-95.
Abstract PDF
AHigh birefringence coherent fiber filter with selectable wavelengths
ZHONG Yu-guang, ZHANG Zu-xing
2011, 32(1): 96-100.
Abstract PDF
AAbsolute spectral radiation calibration of fiber spectrometer
ZHANG Fang, GAO Jiao-bo, WANG Jun, XIAO Xiang-guo, ZHANG Lei
2011, 32(1): 101-105.
Abstract PDF
APhotorefractive properties of liquid crystal hybrid thin film based on side polished fiber sensor
LI Xiao-qing, CHEN Zhe, YU Jian-hui, DU Yao
2011, 32(1): 106-110.
Abstract PDF
ASensitivity of long period fiber grating to refractive index
LIANG Hui, ZENG Qing-ke, QIN Zi-xiong, OU Qi-biao, TAN Zu-yin, LIU Zong-sheng
2011, 32(1): 111-114.
Abstract PDF
AOptical fiber sensor for the concentration of acetic acid based on fiber side polishing technique
TANG Jie-yuan, CHEN Zhe, FAN Ruo-yan, YU Jian-hui, ZHANG Jun
2011, 32(1): 115-119.
Abstract PDF
AAbsorption spectra of TiO2 films doped with cerium
WANG Jun-zhe, HAO Qiang, JIN Fang-zhou, HE Yan, JIANG Hong-hu, FAN Hai-bo, YAO He-bao
2011, 32(1): 120-123.
Abstract PDF
AMultimode interference power splitter based on electro-optic organic/polymers
WANG Chun-li, LIAO Jin-kun, CHEN Tao
2011, 32(1): 124-127.
Abstract PDF
ADetermination of optical constants and thicknesses of high-reflection multilayer system
ZHOU Tian-yu, YANG Kai-yong, WU Su-yong
2011, 32(1): 128-132.
Abstract PDF
AAthermalization of infrared zoom system
DENG Jian, TONG Wei-hong, AN Xiao-qiang, WANG Qian
2011, 32(1): 133-137.
Abstract PDF
ADesign of data acquisition system for near infrared detector
HUANG Chang-zhao, ZHANG Shu-qun, YAO Li-jun, DING Jia, HUANG Yong
2011, 32(1): 138-143.
Abstract PDF
AFeasibility and performance evaluation of infrared stealth composite materials based on super absorbent polymer
LIU Jiang, SHEN Wei-dong, SONG Si-hong, He Pan
2011, 32(1): 144-148.
Abstract PDF
AEvaluation of spatial coherent combination of laser beams
IAN Tian-hong, WANG Shi-yu, GUO Zhen, LI Bing-bin, CAI De-fang, WEN Jian-guo
2011, 32(1): 149-154.
Abstract PDF
AStability of inter-plane laser links in Walker-Δ constellation
WU Ji-li, LI Yong-jun, ZHAO Shang-hong, WANG Xiang, HOU Rui, SHI Lei
2011, 32(1): 155-160.
Abstract PDF
ABlind-pixel compensation algorithm for SWIRFPA in omni-directional laser warning system
HUANG Fu-yu, HE Yong-qiang, YING Jia-ju, YAN Shi-hua, DONG Hong-jun
2011, 32(1): 161-164.
Abstract PDF
ADesign of driving system for high power and narrowpulse-width semiconductor laser
YAN De-ke, SUN Chuan-dong, FENG Li, HE Hao-dong, ZHU Shao-lan
2011, 32(1): 165-169.
Abstract PDF
ABackscattering in ring laser gyroscope
CHENG Xiang, ZHOU Kun, LUO Hui, FAN Zhen-fang
2011, 32(1): 170-173.
Abstract PDF
ALaser pulse decoding based on neural network technology
CHEN Yu-dan, HE Yong-qiang, PU Jun-yan, TIAN Xiao
2011, 32(1): 174-178.
Abstract PDF
AImpact of multi-beam launch on laser atmospheric transmission under turbulence effect
WANG Jing, TAO Xiang-yang
2011, 32(1): 179-183.
Abstract PDF
A Spectral properties of strontium molybdate laser crystal doped with ytterbium ion
ZHUANG Ren-zhong, ZHANG Jian-feng, GUO Li-hua
2011, 32(1): 184-188.
Abstract PDF